مطالعات ترجمه، جلد ۷، شماره ۲۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمۀ فارسی صفات در سبک تأثرگرایانه جوزف کنراد: رمان «دل تاریکی»
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق سبک بی‌همتای کنراد از نظر صفات در رمان «دل تاریکی» با دو ترجمۀ فارسی آن مقایسه شد تا شیوه‌هایی که مترجمان مختلف استفاده کرده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود کدام یا کدامین شیوه مناسب‌ترین روش جهت انتقال سبک امپرسیونیستی کنراد است. بررسی صفات از طریق نرم‌افزار AntConc صورت گرفت و معادل‌های فارسی استخراج شدند. نتایج نشان داد که رمان «دل تاریکی» مملو از صفات است. همچنین بسیاری از این صفات توصیفی و مبهم هستند که گویای نگرش و ادراک نویسنده نسبت به پیرامونش می‌باشد و به منظور تحت تأثیر قرار دادن و به فکر واداشتن مخاطبان مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این روش با اصول سبک تأثرگرایانه در ادبیات همخوانی دارد. مطالعۀ کنونی همچنین نشان داد که با وجود اینکه نثر کنراد به نوعی شعرگونه است، تا حد زیادی در زبان فارسی قابل انتقال است. ولی این امر مستلزم آشنایی مترجم با سبک کنراد و استفاده مناسب از راهکارهای ترجمه است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/179
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات