مطالعات ترجمه، جلد ۷، شماره ۲۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی سبک مترجم در متون روایی ترجمه شده : همگانی‌های ترجمه در ترجمه فارسی به سوی فانوس دریایی وولف
چکیده فارسی مقاله این مقاله، سبک صالح حسینی را در مقام مترجم متون روایی در ترجمه رمان به سوی فانوس دریایی وولف در پرتو همگانی‌های ترجمه پیشنهادی بیکر بررسی می‌کند. ابتدا به پیشینه مطالعاتی اشاره می‌شود. آنگاه، گفته می‌شود آنگونه که سبک نویسنده اهمیت دارد، سبک مترجم اهمیت ندارد. سپس، به مطالعات سبک‌شناختی در متون روایی اصلی اشاره و تعاریفی از سبک ارائه می‌‌شود. در ادامه، به سبک‌شناسی مترجم ادبی می‌پردازد و همگانی‌های ترجمه پیشنهادی بیکر را به منزله یکی از شیوه‌های بررسی سبک مترجم در ترجمه فارسی رمان مذکور مورد نظر قرار می‌دهد. این همگانی‌ها عبارتند از تصریح، ساده‌سازی، متوازن‌سازی و طبیعی‌سازی. در پایان این نتیجه حاصل می‌‌آید که صالح حسینی به واسطه همگانی‌های ترجمه، صاحب سبک است و از طبیعی‌سازی به منزله پربسامدترین شگرد برای بر جای گذاشتن ردپای خود در متن استفاده کرده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/174
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات