مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی برخورد باهم‌آیی‌ها در ترجمه‌های انگلیسی به فارسی
چکیده فارسی مقاله عموماً این موضوع مورد قبول است که مشکلات باهم‌آیی در فرایند یادگیری زبان خارجی وجود دارد، و نقش مهمی در فرایند یادگیری زبان دوم و همچنین ترجمه ایفا می‌کند. به رغم اینکه اکثر فراگیران زبان انگلیسی دانش خوبی از دستور زبان و واژگان انگلیسی دارند، از دانش لازم در الگوهای باهم‌آیی بی‌بهره هستند. علاوه بر آن، باهم‌آیی‌ها و محدودیت‌های مربوط به استفاده از آنها چندان مورد توجه مدرسان و دانشجویان نیست. این تحقیق فرایندی دوگانه دارد که طی آن با توجه به اهمیت کاربرد موضوعات زبانشناختی در ترجمه، مسئلۀ برخورد باهم‌آیی‌ها در ترجمه بررسی می‌شود. توجه اصلی این تحقیق بر چگونگی و میزان تأثیر باهم‌آیی‌های زبان اول بر باهم‌آیی‌های زبان دوم در یادگیری زبان است و اینکه هنگام در نظر گرفتن انتخاب‌های باهم‌آیی، در چه حوزه‌های ترجمه چنین برخوردهایی بین دو زبان فارسی و انگلیسی را شاهد هستیم. چگونه انتخاب باهم‌آیی‌ها در زبان مقصد تحت تأثیر زبان مبدأ قرار می‌گیرد؟ آیا گویشوران بومی زبان اول و زبان دوم از باهم‌آیی‌ها در زبان خود آگاهی دارند؟ در پاسخ به این پرسشها شش ترجمۀ فارسی از رمان‌های انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت. برخورد باهم‌آیی‌ها (یا تخطی از باهم‌آیی‌های مقبول) گردآوری شد. آزمون‌هایی تدوین شد تا عوامل اساسی‌ای را نشان دهد که موجب باهم‌آیی‌های نامقبول می‌گردند. این برخوردهای باهم‌آیی در دو آزمون چندگزینه‌ای جای داده شدند. این آزمونها به دانشجویان زبان انگلیسی و نیز ادبیات فارسی داده شدند. نتایج برای بررسی بیشتر تحلیل شدند. در خلال این تحقیق کشف شد که برخی از علل برخوردهای باهم‌آیی نسبت به سایر علل پربسامدتر است. پربسامدترین آنها عبارتند از: (1) غلط‌های تایپی، (2) ترجمه‌های غلط، و (3) بی‌توجهی به احتمالات همنشینی در زبان مقصد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Collocational Clashes in English-Persian Translations
چکیده انگلیسی مقاله It is generally accepted that collocational problems are present in the process of language learning, and they play an important role in the process of second language learning as well as translation. In spite of the fact that a majority of EFL learners have a good knowledge of grammar and vocabulary in English, they lack necessary knowledge of the collocational patterns. Moreover, collocations and restrictions related to their use are not considered important by teachers and learners. This study is a two-process study in which concerning the importance of linguistic issues in translation, the matter of collocational clashes in translation is investigated. The focus of the research is on how and to what extent SL collocations affect TL collocations and in what areas of translation we observe clashes between the two languages of English and Persian as we consider the choice of collocations. How selection of collocations in TL is affected by SL? Are natives and non-natives aware of the collocations in their language? In order to answer these questions six Persian translations of two English novels were studied. The clashes of collocations were collected. They were used in two multiple-choice tests that were prepared to show the fundamental factors which result in unacceptable collocations. They were given to the students of Persian literature and students of English language. The results were analyzed for further study. During this study it was found out that some causes for collocational clashes were more frequent as compared to other causes. The most frequent ones were as follows: type-setting errors mistranslation non-observance of collocational possibilities in TL
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/147
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات