مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی انسجام متنی در ترجمۀ هم‌زمان: مطالعه‌ای مبتنی بر پیکرۀ موازی
چکیده فارسی مقاله مقالۀ حاضر یکی از مفاهیم گفتمان را تحت عنوان انسجام متنی، که یکی از معیارهای بافت متنی برای ارزیابی صحت ترجمه به حساب می‌آید، مورد بررسی قرار می‌دهد. این مقاله بر آن است تا میزان صحت انسجام متنی یک پیکرۀ زنده مربوط به ترجمۀ همزمان را، که شامل چندین گزیدۀ سخنرانی به فارسی و ترجمۀ هم زمان آنها به انگلیسی توسط مترجمان همزمان می‌باشد، ارزیابی کند. مؤلفه‌های اصلی انسجام متنی که عبارتند از انسجام ساختاری و واژگانی همراه با اجزای مختلف‌شان در دو متن مبدأ (فارسی) و مقصد (انگلیسی) پیدا شده‌اند و مورد مقایسه قرار گرفتند. در پایان پیشنهادهایی در خصوص ضرورت حفظ انسجام متنی در متن سخنران و مترجم ارائه خواهد شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating Cohesion in Simultaneous Interpretation: A parallel corpora-based study
چکیده انگلیسی مقاله The present paper takes the discoursal concept of cohesion, as one of the textuality standards, to evaluate the accuracy of a live SI corpus consisting of several SL (Persian) speeches and their TL (English) interpretations in terms of the degree of cohesion constituted. Different components of cohesion broadly dichotomized into grammatical and lexical types along with their sub-components have been detected both in the SL and TL texts and, then, compared. Finally, some recommendations are made as to the exigency for observing cohesion in the Speaker's and Interpreter's speeches so as to secure mutual understanding.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/151
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات