مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی مقابله‌ایی فرهنگ‌های لغات انگلیسی-فارسی
چکیده فارسی مقاله تغییرات اجتناب‌‌‌‌‌ناپذیری که در تمام ابعاد زبانی اتفاق می‌افتد هشیاری مضاعف فرهنگ‌ لغت‌‌نویسان، به ویژه نویسندگان فرهنگهای دوزبانه را، به منظور همگام بودن با تحولات روز می‌طلبد. هر فرهنگ لغت به طور غیرمستقیم شیوه و سبک گردآورندۀ خود، دانش گردآورنده از زبان مبدأ و زبان مقصد، و آگاهی وی از علم گردآوری فرهنگ لغت را نشان می‌دهد. مقالۀ حاضر کوششی است در حد وسع خود در جهت بررسی مقابله‌ایی چهار فرهنگ انگلیسی–فارسی آریان‌پور (1377)، باطنی (1369)، جعفری (1383) و حق‌شناس (1381). این مقایسه در سه حیطه انجام خواهد شد و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت: 1- طبقه‌بندی معانی، دقت در انتخاب معادلها، گسترۀ معادل‌ها، 2- استفاده از علائم اختصاری و دستوری، و 3- تلفظ‌های ارائه شده. در پایان هر بخش نیز ارزیابی مختصری از آثار مذکور ارائه شده است. ضرورت بهنگام بودن این لغت‌نامه‌ها و گسترۀ کاربرد آنها توسط زبان‌آموزان ایرانی، دانشجویان، محققان و به ویژه مترجمان بررسی‌هایی از این قبیل را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. پیشاپیش باید اذعان کرد که این مقاله به دنبال خرده‌گیری از فرهنگهای مذکور نیست چرا که عظمت این آثار و زحمات توان‌فرسایی که برای گردآوری آنها کشیده شده است بر کسی پوشیده نیست.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Contrastive Study of English-Persian Dictionaries
چکیده انگلیسی مقاله The inevitable changes that all aspects of a language undergo require lexicographers, especially those who compile bilingual dictionaries, to stay abreast of the latest changes. Each dictionary, indirectly, reveals the compiler's style, his knowledge of the source and target languages, and his knowledge of lexicography. This paper endeavors to undertake a contrastive study of four English-Persian dictionaries: Aryanpour (1377), Bateni (1369), Ja'fari (1383) and Haghshenas (1381). The contrastive study focuses on three areas 1. Semantic categorization, accuracy in choosing equivalents, and semantic domain 2. Grammatical usage and abbreviations, and 3. Phonetic transcription. At the end of each chapter a brief assessment of the above mentioned dictionaries will be provided. The wide-range uses of these dictionaries by students, language learners, researchers and, most especially, translators make such studies indispensable. However, this paper is not to find faults in the dictionaries, since the painstaking task of dictionary writing is clear to the users.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/144
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات