مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نقش ایدئولوژی در ترجمه‌های قرآنی
چکیده فارسی مقاله ترجمه در همه سطوح زبانی (واژگان، نحو، آوا، ...) تحت تأثیر فرازبان است. ایدئولوژی یکی از عوامل فرازبانی است که در پس‌زمینه، انتخابهای زبانی را کنترل می‌کند و ترجمه‌های گوناگون از یک متن واحد را باعث می‌شود. در ترجمه، علاوه بر زبان، استنتاجهای فرازبانی نیز تحت تأثیر ایدئولوژی و همسو با آن تعیین می‌شوند. با وجود این، لازم به توضیح است که زبان، و سطوح گوناگون آن، و در نتیجه ترجمه، ایدئولوژیک نیستند، بلکه فقط منعکس‌کننده ایدئولوژی هستند. این مقاله نیز به چگونگی تأثیر ایدئولوژی بر ترجمه‌های قرآنی می‌پردازد و تنوع در ترجمه‌ها را ناشی از انتخاب یا عدم انتخابها به موازات ایدئولوژی‌ها می‌داند که دیدگاههای انتقادی کلام به لحاظ تئوریک مجهز به توجیه آن هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Role of Ideology in Quranic Translations
چکیده انگلیسی مقاله It is absolutely indispensable to translate without resorting to extralingustic factors. Process of Translation is under the pressure of ideology (as an extralinguistic factor) concerning all linguistic factors including syntax, lexicon, phonology, etc. Ideology itself establishes a foundation (loose or taught) in background which directs (consciously or unconsciously) translators into the linguistic choices yielding different products. Moreover, it is not language system choices per se which is under the influence of ideology. Implications and implicatures are determined and controlled on a par with ideological presuppositions as well. It is, however, crucial to note that no component of language per se may be ideological. In return, ideology is reflected in language system. This article, too, aims at delving into the role of different ideological backgrounds on translation; though exclusively focusing on the Holy Quran. Critical discourse analysis views are powerful enough to account for such approaches because they take into account textual form and extralinguistic factors simultaneously in tandem.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/148
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات