مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۲، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمه ادبیات داستانی: رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی
چکیده فارسی مقاله هدف از این مقاله بررسی ویژگی ترجمۀ ادبیات داستانی و تجزیه و تحلیل تأثیر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی بر این نوع ترجمه است. کاربرد رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی بر ترجمۀ ادبیات داستانی از دو جنبه بررسی می شود: نظری و عملی. چهار استاد فرهیخته با مدرک دکترا در گرایشهای آموزش زبان انگلیسی، زبانشناسی و ادبیات زبان انگلیسی با سابقۀ کار در امر ترجمه در این تحقیق شرکت جسته‌اند. از آنها خواسته شد تا سه ترجمه از داستان کوتاه «بازار»، اثر جیمز جویس، را با در نظر گرفتن عوامل زیر بررسی نمایند: عنوان داستان، نوع ادبی، موقعیت داستان، زاویۀ دید، لحن، نمادگرایی، تجلی، تلمیح، صور خیال و بینامتنیت. یافته‌های تحقیق تأثیرات مهمی را نشان داد. می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که این نوع روش ترجمه در راستای پیشرفت در سایر علوم درخور توجه چشمگیری است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translation of Fiction: A Sociosemiotic Approach
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this paper is to investigate the nature of fiction translation and to explore the impact of application of sociosemiotic approach on translation of fiction. The applicability of the sociosemiotic approach to translation of fiction is examined from two perspectives: theory basis and translation practice. Four qualified professors with PhD degrees in Teaching, Linguistics, Literature and Translation participated in this study by completing three surveys about translations of Joyce’s “Araby” and giving scores to them according to certain criteria such as: title, genre (myth and archetype), setting and atmosphere, point of view, tone, symbolism, epiphany, allusion, imagery and intertexuality. The findings confirm significant effects. The conclusion may be drawn that this type of translation method deserves significant attention during the development in other sciences.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/145
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات