مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی استفاده از دستور واژی-نقشی در طراحی ماشین ترجمه انگلیسی به فارسی
چکیده فارسی مقاله این مقاله ابتدا به معرفی نظریۀ واژی–نقشی می‌پردازد که نظریه‌ایست با واقعیت روان‌شناختی و از نظر محاسباتی دقیق، و بین سطوح مختلف زبان ارتباط برقرار می‌کند. در ادامه جملاتی را بررسی می‌کند که برای ماشین ترجمه مبهم‌اند و در نتیجه ماشین برای آنها دو ساخت سازه‌ای متفاوت به دست می‌دهد: مانند تمایز «فعل گروهی + گروه اسمی» از «فعل + گروه حرف‌اضافه‌ای» و تمایز «گروه اسمی + گروه حرف‌اضافه‌ای» از «گروه اسمی» و «گروه حرف‌اضافه‌ای». برای رفع ابهام از این ‌گونه‌ جملات، راه‌‌حلی که مترجم انسانی پیش می‌گیرد، یعنی استفاده از اطلاعات معنایی، با استفاده از نظریه تطابق واژگانی برای ماشین شبیه‌سازی می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Application of Lexical-Functional Theory in Designing an English-Persian Translation Machine
چکیده انگلیسی مقاله This article, at first, introduces lexical-functional theory as a theory which: (a) has psychological reality; (b) is computationally exact; and (c) makes relationship between different levels of language. Then, it deals with sentences which are ambiguous for translation machine and, consequently, the machine generates two constituent structures for them: i.e. distinguishing "phrasal verb + noun phrase" from "verb + prepositional phrase" and distinguishing "noun phrase + prepositional phrase" from "noun phrase" and "prepositional phrase". To disambiguate these sentences, the solution taken by a human translator, i.e. using semantic information, is modulated for machine through lexical mapping theory.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/138
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات