مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمۀ اسامی خاص: مشکلات و راهکارها
چکیده فارسی مقاله از آنجایی که برگردان اسامی خاص همواره یکی از مباحث پیچیده و چالش‌برانگیز در امر ترجمه بوده است هدف عمدۀ این مقاله آن است که توجه خوانندگان و مترجمین را به برخی از مشکلات عمده در ترجمۀ اسامی خاص از یک زبان به زبان دیگر معطوف سازد و راهکارهایی مفید در این خصوص ارائه نماید. بدین منظور، پس از طرح برخی مشکلات عمده در روند ترجمۀ این اسامی از زبان مبدأ به زبان مقصد، به تقسیم‌بندی کلی اسامی خاص از لحاظ معنایی پرداخته‌ایم؛ سپس مثالهای متعددی در خصوص برگردان اسامی خاص در نامگذاری اشیاء، اشخاص و اماکن جغرافیایی و در نهایت راهکارها و پیشنهادهایی در جهت بهبود امر ترجمه اسامی خاص ارائه کرده‌ایم. هدف نهایی این مقاله تنویر فکری خوانندگان و جلب توجه و مداقه بیشتر مترجمین، علاقمندان و دست‌اندرکاران در این زمینه از ترجمه است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translation of Proper Names: Problems and Approaches
چکیده انگلیسی مقاله Since the problem of translating proper names has always been existent as a controversial issue, the main aim of the present study is to raise problems and take approaches to the translation of proper names from SL to TL. For this purpose, first some major problems concerning the translation of proper names will be mentioned. Then proper names will be generally categorized based on different semantic groups, followed by a number of examples. At the end, further suggestions for a better translation of proper names will be given. It is hoped that such a study open perspectives to interested readers and translators on this aspect of translation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/140
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات