مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی رویکردی نشانه‌شناختی-اجتماعی به بررسی مسئله برابری در ترجمۀ مفاهیم ایدئولوژیکی
چکیده فارسی مقاله هدف مطالعۀ حاضر ارائه رویکردی جدید در مورد بررسی مفهوم جنجال‌برانگیز «برابری» در ترجمه است. فرض بر این است که به طور کلی نظریه‌پردازان ترجمه را در عصر حاضر، بر اساس رویکردی که نسبت به مسئله مفهوم «برابری» اتخاذ کرده‌اند، به سه گروه می‌توان تقسیم کرد: گروه نخست نظریه‌پردازانی هستند که تعریفی خاص از برابری به دست داده‌اند و آن را به مثابه مفهومی آرمانی و انتزاعی اما مفید در تعریف یا توصیف یا نقد و آموزش ترجمه به کار می‌برند. گروه دوم نظریه‌پردازانی هستند که برابری را مفهومی مبهم یا بی‌ربط می‌دانند و آن را به کار نمی‌برند. و بالاخره، گروه سوم نظریه‌پردازانی هستند که مفهوم برابری مورد نظر نظریه‌پردازان سنتی را از دیدگاهی عینی‌تر مورد بررسی قرار داده‌اند. مقالۀ حاضر ابتدا مطالعات انجام شده در زمینه مفهوم برابری توسط نظریه‌پردازان سرشناس هر یک از گروه‌های بالا را مرور می‌کند و بر اساس اصول و مبانی نظریه زبان به مثابه نظامی نشانه‌شناختی-اجتماعی (هالیدی 1978) به عنوان چارچوب نظری مطالعه، نتیجه‌ می‌گیرد که «برابری» در ترجمه مفهومی گمراه‌کننده است و بنابراین باید با مفهوم «ناهمسانی» جایگزین شود. در نهایت به پیروی از هتیم و میسون (1990) پیشنهاد می‌شود تا هنگامی که شکاف بین گفتمانهای فرهنگ مبدأ (انگلیسی) و مقصد (فارسی) از بین نرود بحث در مورد دستیابی به برابری متن مقصد و مبدأ اندیشه‌ای واهی است و بهتر است که به جای تصور آرمانی دستیابی به آن، در راستای کاستن از میزان ناهمسانی بین متن مقصد و مبدأ تلاش کنیم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Socio-Semiotic Approach to the Study of Translation Equivalence in Rendering Ideological Concepts
چکیده انگلیسی مقاله The aim of the present paper is to offer a new approach to the study of ‘equivalence’ in translation. It assumes that different contemporary theories of translation equivalence can be substantially divided into three major groups. In the first there are those translation scholars who adopt an idealistic abstract notion of equivalence and use it in their own definitions, criticism and the teaching of translation. The members of the second group do not believe in the concept of ‘equivalence’ and avoid using it in their writing. Finally, There are other translation scholars who seem to stand in the middle and borrow the concept of ‘equivalence’ from the first group and claim to study it from an objective perspective. Having reviewed the theory of equivalence as interpreted by some of the most innovative theorists of the above mentioned groups, the paper applies the principles and concepts of the theory of language as a social semiotics (Halliday, 1978) to the study of the problem of equivalence in translation and draws the conclusion that the term ‘equivalence’ seems to be a misleading concept and should therefore be replaced by the concept ‘translation loss’ unless, according to Hatim and Mason (1990), the gap between the discourse of SL (English) and TL (Persian) cultures is bridged.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/142
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات