مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی رابطۀ توانایی ترجمه، مهارت زبانی و توانایی نگارش دانشجویان زبان انگلیسی
چکیده فارسی مقاله توانایی ترجمه به منزلۀ توانایی ارتباطی و زبانی رابطه‌ای تنگاتنگ با توانایی نگارش در زبان دوم دارد. این ارتباط سبب شده است که توانایی ترجمه ابزاری کارامد برای یادگیری، آموزش و ارزیابی زبان دوم قلمداد شود. مقالۀ حاضر بر آن است تا رابطۀ میان توانایی ترجمه، مهارت در زبان خارجی و توانایی نگارش در زبان دوم را آشکار سازد. بدین منظور، عملکرد 114 زبان‌آموز دختر و پسر ایرانی در آزمون تافل، آزمون انشاء مستقیم، و آزمون انشاء ترجمه بررسی شد. نتایج نشان داد که مهارت زبانی و توانایی نگارش با توانایی ترجمه همبستگی بالایی دارد و میان توانایی ترجمه و توانایی نگارش رابطۀ نزدیک و قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. این پژوهش همچنین حاکی از این است که ترجمه روشی پایا و روا برای ارزیابی توانایی نگارش دانشجویانی است که انگلیسی را به عنوان زبان خارجی فرا می‌گیرند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Relationship between Translation Ability, Language Proficiency and Writing Ability of EFL students
چکیده انگلیسی مقاله Translation ability as a communicative and language ability is closely interwoven with writing ability in L2. This relationship makes it to be considered as an effective means of learning, teaching and testing L2. This study aims at finding out the relationship between the ability to translate, foreign language proficiency, and L2 writing ability. It examines the performance of 114 Iranian female and male language learners on a TOEFL Test, a Direct Composition Test (DC), and a Translation Composition Test (TCT). The findings reveal that language proficiency and writing ability are highly correlated with translation ability and the relationship between translation ability and writing ability is high and significant. It also maintains that translation is a valid and reliable method as a means of testing writing ability of EFL students.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/139
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات