مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی شیوه‌های سنجش و معیارهای ترجمه مورد استفاده در ارزیابی ترجمۀ دانشجویان ایرانی در کلاس‌های ترجمه
چکیده فارسی مقاله یکی از دلایل نارضایتی دانشجویان از نمراتشان در امتحانات ترجمه به روش ارزشیابی ترجمه‌های آنها مربوط می‌شود. هرچند که سالهاست درس‌های ترجمه در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شوند (هم در دانشگاه آزاد اسلامی و هم در دانشگاه‌های دولتی)، تقریباً هیچ بررسی سازمان‌یافته‌ای در خصوص نوع آزمون‌های ترجمه و معیارهای ارزیابی ترجمۀ دانشجویان صورت نگرفته‌ است. مقالۀ حاضر در صدد است روش مدرسان ترجمه را برای ارزیابی ترجمه‌های دانشجویان مورد بررسی قرار دهد. از کسانی که در این تحقیق شرکت کردند در مورد روش ترجیحی آنها برای برگزاری آزمون و نیز معیارهایی که برای ارزیابی ترجمۀ دانشجویان به کار می‌برند سؤال شد. برای رسیدن به اهداف تحقیق، پرسشنامه‌ای با 22 پرسش در اختیار 36 مدرس ترجمه زن و مرد که در 9 دانشگاه مختلف ایران ترجمه تدریس می‌کردند قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که در ارزیابی ترجمه‌های دانشجویان میان مدرسان ترجمه اتفاق نظر وجود دارد. تقریباً تمام مدرسان از سؤالات تشریحی در آزمونهای ترجمه استفاده می‌کردند. این مدرسان همچنین خاطرنشان کردند که به نکات دستوری، معادل‌یابی واژگانی، ژانر، سیاق و تبدیلها در ارزیابی ترجمۀ دانشجویان توجه داشته‌اند. نتایج این پژوهش می‌تواند برای دانشجویان و مدرسان ترجمه سودمند واقع شود؛ دانشجویان در صورتی که از معیارهای ارزیابی ترجمه‌ آگاه باشند می‌توانند کیفیت ترجمه‌هاشان را ارتقا بخشند. آن دسته از مدرسان ترجمه که در تدریس و ارزشیابی ترجمه تجربۀ چندانی ندارند نیز می‌توانند برای بهتر انجام دادن این وظایف از نتایج این تحقیق بهره‌مند گردند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی On the Test Methods and Translation Criteria Used to Assess Iranian Students’ Translations in Translation Courses
چکیده انگلیسی مقاله One of the main reasons for students’ dissatisfaction with their exam scores in translation programs is related to the way their translations are evaluated. Although translation courses have been taught for several years in Iranian universities (both Islamic Azad universities and State universities), almost no organized study has been done on the type of tests and the criteria used to assess students' translations. The present study set out to survey the way translation instructors evaluate students' translations. Participants were solicited for their test method preferences and the criteria they used to assess students' translations. To achieve the objectives of the study, a 22-item questionnaire was administered to 36 male and female translation instructors who have taught translation courses in 9 different Iranian universities. Results of the data analysis indicated that there is agreement among translation instructors in assessing students’ translations. Almost all of the instructors preferred to use essay-type questions in translation exams. They also indicated that they paid attention to the grammatical points, word equivalence, genre, register, and shifts to assess students’ translations. The findings of this study may be useful to the students majoring in translation as well as translation instructors. Students will certainly improve their translations if they are aware of the criteria used to evaluate their translation. Translation instructors who do not have much experience in teaching or testing translation courses can also use the findings of the study to improve their tasks.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/141
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات