مطالعات ترجمه، جلد ۶، شماره ۲۱، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مشکلات ترجمۀ استعارات مربوط به اعضای داخلی بدن در فارسی و انگلیسی
چکیده فارسی مقاله احساسات معمولاً از طریق استعاره‌های مفهومی یا ذهنی بیان می‌شوند. بسیاری از مفاهیم احساسی تجسم می‌یابند، یعنی بر مبنای تجارب جسمی شکل گرفته‌اند. مفهوم تجسم بر نقش جسم انسان در تجربۀ شناختی او از جهان هستی تأکید دارد. این پژوهش بر آن است تا نشان دهد گویشوران فارسی و انگلیسی چگونه نقش جسم را در احساسات و تأثیر احساسات را بر جسم درک می‌کنند و این امر چگونه در این دو زبان جلوه‌گر می‌شود. در حقیقت هدف از این مقاله مشخص ساختن این امر است که چگونه مفاهیم احساسی در دو زبان تجسم می‌یابند و در نتیجه شباهتها و تفاوتهای این دو زبان را در به‌کارگیری استعارات مربوط به اعضای داخلی بدن مشخص می‌سازد. علت انتخاب اعضای داخلی بدن این بود که درک کارکرد این اعضا و ارتباط آنها با یکدیگر، در مقایسه با اعضای خارجی بدن، مستلزم توجه بیشتری به تفاوتهای فرهنگی است. مطالب مورد نیاز برای این تحقیق از منابع و لغت‌نامه‌های متعدد مرتبط با ترجمۀ آرایه‌های ادبی به ویژه استعاره گرد‌آوری شده است. استعاره‌های فارسی از سه فرهنگ لغت، و استعاره‌های انگلیسی از دوازده فرهنگ لغت جمع‌آوری شدند. سپس استعاره‌های هر دو زبان با یکدیگر مقایسه شدند تا مشخص شود اعضای داخلی بدن در این دو زبان چه احساساتی را بیان می‌کنند و نیز معلوم گردد که تا چه اندازه این اعضا بیانگر احساسات یکسان یا متفاوتی در دو زبان هستند. نتایج این تحقیق تجسمِ مفاهیم احساسی را در تجارب انسانها و نیز این واقعیت را که گویشوران زبان فارسی در بیان احساساتشان از اعضای داخلی بدن بیشتر بهره می‌گیرند، نشان داد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translation Problems of Emotional Internal Body Part Metaphors in Persian and English
چکیده انگلیسی مقاله Emotions are usually expressed through conceptual metaphors. Many emotional concepts are embodied, i.e. they have a basis in bodily experiences. The notion of embodiment emphasizes the role of the human body in our cognitive experience of the world. The purpose of this study was to show how Persian and English speakers conceptualize the role of the body in emotion and the impact of emotion in the body and how this is manifested in these two languages. Its aim was to identify how emotional concepts are embodied in both languages and as a result to determine the similarities and differences of these two languages in using emotional internal body part metaphors. The internal body parts were chosen for this study because, in comparison to the external body parts, they are more subject to greater cultural diversity in the understanding of how they work and relate to each other. The materials for this study were gathered from different sources and dictionaries related to the translation of literary devices, particularly the translation of metaphors. The Persian metaphors were collected from three dictionaries and the English ones were gathered from twelve dictionaries. Then the metaphors found in both languages were compared and contrasted to determine which emotions the internal body parts convey in both languages and to see to what extent these body parts express the same or different emotions in both languages. The results of this study showed the embodiment of emotional concepts in human experiences and the fact that Persian speakers use more internal body parts in their emotional expressions.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/143
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات