مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۲۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بینامتنیّت و پیامدهای نظری آن در ترجمه
چکیده فارسی مقاله مقالۀ حاضر ضمن بازخوانی نظریۀ بینامتنیّت و ردیابی آن در آثار باختین، کریستوا، و بارت، پیامدهای ضمنی این نظریه را در ترجمه بررسی می‌کند. یافته‌های به دست آمده مبیّن آنند که فرض پذیرش بینامتنیّت ولو نه از دیدگاهی رادیکال، پیامدهایی را در نظریه و عمل ترجمه باقی خواهد گذاشت که در میان آنها می‌توان به «عدم قطعیت معنا و نفی اصالت متن مبدأ»، «تأکید بر اهمیت عناصر بافتی»، «تأکید بر نقش ترجمه به مثابۀ عامل بقای متن» و به تبع آن، «ارتقاء جایگاه حرفه‌ای مترجم»، «طرح دوبارۀ دیالکتیک ترجمه(نا)پذیری»، «نیاز به تعدیل نظام اصطلاحی نظریۀ ترجمه» و در نهایت، «ضرورت انجام تحلیل رده‌شناختی» اشاره کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Intertexuality and Its Theoretical Consequences in Translation
چکیده انگلیسی مقاله The present paper starts with a rereading of the theory of 'intertexuality' and goes on with tracing it back to works of Bakhtin, Kristeva, and Barthes. The findings indicate that an acceptation of intertextuality, even though from a non-radical standpoint, would have some implications for both the theory and the practice of translation among which are ''uncertainty of meaning and non-originality of the source text", "putting emphasis on the importance of contextual elements", "putting emphasis on the role of translation in the text survival process" and as a result, "raising the translator’s professional position", "posing again, the dialectic of (non)translatability problem", "the necessity of adjusting the translation terminology" and finally, "the demand for doing a typological analysis" prior to translation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/132
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات