مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۲۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی «گونه فعلی وجه امر زبان روسی» و نحوۀ ترجمه به زبان فارسی
چکیده فارسی مقاله زبان‌های روسی و فارسی که به لحاظ رده‌شناختی به یک خانواده زبانی (شاخۀ هند و اروپایی) تعلق دارند، دارای مشترکاتی به لحاظ ساختار صرفی و نحوی‌اند. وجه امری به عنوان یکی از ویژگیهای فعل از موضوعاتی است که در هر دو زبان روسی و فارسی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. در زبان روسی وجه امری و گونه فعل ارتباط بسیار تنگاتنگی با یکدیگر دارند و بسیاری از معانی این وجه با کمک گونه‌های فعلی منتقل می‌شود. با توجه به نقش پراهمیت مقولۀ گرامری فعل در صرف و همچنین نقش آن در جمله، اغلب مشاهده می‌گردد که ارائه معادل و یا نحوه بیان آن صحیح صورت نمی‌گیرد. در مقاله حاضر به بررسی برخی از این معانی و نحوه بیان، ترجمه و ارائه معادل آنها به زبان فارسی می‌پردازیم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Study of the Russian Imperative Mood and Its Translation into Persian
چکیده انگلیسی مقاله From typological perspective, both Russian and Persian belong to the same language family (i.e. Indo-European). They have many common features in their lexical and syntactic structures. Imperative mood, as a verbal feature, has been a matter of interest and wide exploration both in Russian and Persian. Russian imperative mood and verb forms are very closely related to each other, and most of the meanings of imperative mood are conveyed by the help of verb forms. Due to the important grammatical role of verb in morphology as well as its significant role in sentence construction, most often we see that it is not transferred or translated correctly into Persian. The present paper is an attempt to study some of these meanings and the way they are best transferred or translated into Persian.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/134
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات