مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۲۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی افعال ربطی در زبان انگلیسی و ترجمۀ آنها به زبان فارسی
چکیده فارسی مقاله سال‌ها تجربۀ تدریس دروس مختلف ترجمه برای دانشجویان رشته مترجمی و مشاهده مشکلات آنان در این زمینه همواره موید این اندیشه بوده که آشنایی بیشتر با تفاوت‌های نحوی دو زبان می‌تواند مترجمین و دانشجویان رشتۀ ترجمه را بیشتر یاری دهد. به نظر می‌رسد هر چه با تمایزات نحوی دو زبان آشنائی بیشتری وجود داشته باشد بر عملکرد ترجمه آنها سلطه بیشتری وجود خواهد داشت. یکی از حوزه‌های جالب توجه در این رابطه افعال ربطی در دو زبان فارسی و انگلیسی هستند. این مقاله قصد دارد افعال ربطی را در دو زبان انگلیسی و فارسی با هم مقایسه کرده و به تفاوت‌های الگوهای مکمل آنها (مسند) در دو زبان با تأکید بر ترجمه بپردازد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی English Linking Verbs and Their Translation into Persian
چکیده انگلیسی مقاله Teaching English and translation courses to the junior and senior students of translation studies has brought about the idea whether the familiarity with the differences of languages can be of help in translation or not and how much emphasis it may require. This article is going to compare English and Persian linking verbs and their compliments with emphasis on translation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/136
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات