مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۲۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی علوم اعصاب، عصب‌شناسی زبان و فرآیند ترجمه در مغز
چکیده فارسی مقاله در مقالۀ زیر ضمن معرفی دیدگاه‌های موجود دربارۀ چگونگی عملکرد مغز در افراد دو زبانۀ زبان‌پریش با توجه به دیدگاههای علوم اعصاب و عصب‌شناسی زبان، نتایج حاصل از این یافته‌ها در مورد چگونگی عملکرد مغز سالم در فرایند‌هایی مانند ترجمه، درک و تولید زبان بررسی خواهد شد. پس از آن نظر نگارنده با توجه به یافته‌های حاصل از تکنیکهای جدید تصویر برداری مغزی و یافته‌های به دست آمده از بررسی‌های افراد زبان‌پریش بیان شده است. بر اساس شواهد و نظام عملکرد مغزی می‌توان چنین تصور کرد که بر طرف شدن اختلالات ترجمه، درک و تولید زبان با توجه به خود- سازماندهی مغزی، می‌تواند تحت تأثیر مکانیزمهای هماهنگ‌سازی نرم‌افزارهای ترجمه، تولید و درک زبانها با ساختار سخت‌افزاری مغز باشد که با دیدی ظریف‌تر می‌توان آن را ناشی از برطرف شدن اختلال در سیستم کد‌یابی زبانی تصور کرد. واژه‌های راهنما: ترجمه، زبان‌پریشی،
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Neurology, Neurolinguistics and the Process of Translation in the Brain
چکیده انگلیسی مقاله In this article after introducing different views about how the brain functions in bilingual aphasics based on the neurosciences and neurolinguistic researches, the findings of these fields of research regarding translation process ، comprehension and production will be discussed. Then the writer’s view will be put forward. Based on the observations as well as the system of brain function it can be assumed that recovery of the language impairments in translation, comprehension and production regarding the brain self-organizing, can be influenced by the process of harmonizing of software of translation, comprehension and production with the hardware of brain and in a subtle view due to the recovery of impairments in decoding of languages.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/131
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات