مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۲۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارزیابی کیفیت صدور پروانۀ رسمی مترجمی‌ در ایران
چکیده فارسی مقاله این مقاله در صدد بررسی دقیق ارزیابی صدور پروانۀ رسمی ‌مترجمی ‌در ایران از طریق پژوهش توصیفی و عمیق است. پس از بررسی روشهای گوناگون ارزیابی ترجمه، توصیفی کامل در خصوص تمام مراحل برنامۀ ارزیابی مذکور ارائه می‌شود. به این شیوه، هر یک از مراحل ارزیابی منتقدانه بررسی می‌شود و به توضیح دلایل برخی از روندهای غیرنظاممند و تبیین نیاز به حرکت به سمت انگاره‌ای عملی برای ارزیابی فرآیند سویه (process-oriented) جهت صدور پروانه مترجمی‌ می‌پردازد. مصاحبه‌ای در مورد روند ارزیابی از هشت نفر از مسئولان هیئت ممتحنه دفتر فنی مترجمین رسمی‌ و سی و یک نفر از شرکت‌کنندگان به عمل آمد و پرسشنامه‌ای تهیه و بین ایشان توزیع شد. سپس، تحلیل داده‌ها آشکار کرد که مهم‌ترین مرحلۀ ارزیابی مبتنی بر نوعی آزمون غیراستانده (non-standard) و برآیندی (summative) است و مشخص شد که بی‌قاعدگی‌های متعددی در اجرای هر یک از مراحل ارزیابی وجود دارد، بدون اینکه به روندهایی که مترجم برای حل مشکلات ترجمه به کار می‌گیرد، توجه شود (هتیم و میسون، 1990، ص 3). در نتیجه، دیدگاهی کلی‌نگر از برنامه‌های ارزیابی ترجمه بر اساس فرآیندهای ترجمه ارائه می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Official Translation Certification Issuance in Iran: Quality Assessment
چکیده انگلیسی مقاله This paper seeks to scrutinize the translation certification assessment through an in-depth descriptive research. After reviewing various methods of translation assessment, a full description is provided concerning all the stages of the assessment program. This way, each stage of assessment is critically evaluated, clarifying the reasons for some of the unsystematic procedures and the need for moving towards a more viable model of translation process-oriented certification assessment. For data collection, 8 authorities of the examining board of the Technical Office of Official Translators at Justice Department and 31 participants were given a questionnaire and an interview on the procedures of the assessment. The further analysis of the data revealed that the most crucial stage of assessment was based on a non-standard summative test, and that there were a number of irregularities in each and every stage of the assessment without considering the procedures undertaken by the translator to resolve problems (Hatim and Mason, 1990: 3). In conclusion, a holistic view of translation assessment programs is offered based on the translating processes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/133
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات