مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۲۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی تأثیر آگاهی فرهنگی دانشجویان زبان انگلیسی بر ترجمه
چکیده فارسی مقاله این مقاله تأثیر برخورداری دانشجویان ایرانیِ زبان انگلیسی از دانش فرهنگی بر عملکرد ترجمۀ آنها را مورد مطالعه قرار می‌دهد. طبق یافته‌های این تحقیق، دانشجویان اغلب در مواجهه با مفاهیم فرهنگی متداول از دانش کافی برخوردار نیستند. اگرچه دانش ناکافی در موارد متعددی تأثیر منفی بر ترجمه می‌گذارد، مطالعۀ متن ترجمه شده، ناکافی بودن اطلاعات فرهنگی دانشجو را دلیل اصلی این اشکالات نمی‌شناسد. بنابر یافته‌ها،کتب مرجع اصلی نقش مهمی در فرآیند ترجمه دارند و برای غلبه بر مشکل کمبود دانش فرهنگی رویکردهای کلاسی فرآیند-مدار مورد نیاز است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Impact of EFL Students' Cultural knowledge on Their translation Performance
چکیده انگلیسی مقاله This article explores the influence of the cultural knowledge of our students of English (EFL students) on their translation performance. The study found that the students often lacked sufficient knowledge on L2 culture in order to deal with widely-used cultural concepts. Even though insufficient knowledge affected the students' translation behavior negatively in several ways, actual translation often failed to reveal that they were based on deficient knowledge. The findings suggest that factual reference source have an important role to play in translation activites, and that process-oriented classroom approaches are necessary to detect overty correct solutions based on insufficient cultural knowledge.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/135
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات