مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۲۰، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نهادبندی و ترجمه در عمل
چکیده فارسی مقاله از دیدگاه کلامی زبان، نحوۀ بیان هم وزن محتوای آن است و تفاوت در شیوه‌های بیان از نظر کلامی بدون دلیل نیست (لطفی پور ساعدی، 1992). در بیان این تفاوتها می‌توان به راهبردهای نهادبندی اشاره کرد و یا تصمیماتی در مورد اینکه چه عنصری در جایگاه نهادی هر واحد نهادـ‌گزاره در متن قرار می‌گیرد گرفت. مقالۀ حاضر آرایش‌های نهادی را در زبانهای فارسی و انگلیسی بررسی می‌کند تا مشخص شود که عناصر نهادی در سازمان‌بندی سلسله‌مراتب متن چگونه به پرورش آن کمک می‌کند. روش به کار رفته پیگیری چگونگی انتقال عناصر نهادی از فارسی به انگلیسی در فرایند ترجمه است. با انجام این کار به این نتیجه رسیده‌ایم که اکثر نهادهای مورد مطالعۀ زبان مبدأ می‌توانند در زبان مقصد دست نخورده باقی بمانند و می‌توان از دستاورد این تحقیق به عنوان کلیدی راهگشا در مطالعات ترجمه استفاده کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Thematicity and the Act of Translation in Practice
چکیده انگلیسی مقاله The way something is said has as much weight in a discoursal view of language as what is said, and variations in the ways of saying are all discoursally motivated (Lotfipour-Saedi, 1992). Included among these variations are the thematization strategies or the decisions on what to place in the thematic position of every theme-rheme unit in the text. The present paper investigates thematic arrangements across Persian and English languages with respect to the thematic elements in the hierarchical organization of a text that contribute to its development. The main issue at stake is to trace how Persian thematic elements are conveyed to English in the process of translation. In doing so, I have come up with the conclusion that most of the SL themes under study can be remained intact in the TL in such a way that it can be a leading hint in translation studies.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/137
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات