مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی هنجارهای زیرنویس: بررسی مقایسه‌ای فیلم‌های ایرانی و آمریکایی
چکیده فارسی مقاله مقالۀ حاضر حاصل پ‍‍ژوهشی است دربارۀ چالش‌های ترجمۀ فیلم و به طور اخص زیرنویس به عنوان یکی از انواع آن (دوبله و زیرنویسی). هدف از نگارش این مقاله بررسی نحوۀ عملکرد مترجمان فیلم در برخورد با موارد چالش‌برانگیز در فرایند ترجمه است. روند تحقیق بررسی‌ای مقایسه‌ایست میان فیلمهای ایرانی و آمریکایی از نظر نحوۀ برخورد مترجمان آنها با موقعیتهای چالش‌برانگیز موجود در فیلمها. در گام نخست هدف از این تحقیق یافتن پاسخ برای این پرسشها بوده است: مترجمان فیلم در روند ترجمه از چه هنجارهایی پیروی کرده‌اند؟ چه تفاوت‌ها و شباهت هایی بین هنجارهای به کار رفته توسط مترجمان ایرانی و آمریکایی در ترجمۀ فیلمها وجود دارد؟ بدین منظور ده فیلم ایرانی و آمریکایی زیرنویس شده به زبان انگلیسی مورد بررسی مقایسه‌ای قرار گرفتند. حوزه‌های چالش‌برانگیز در ترجمۀ فیلم از نظر پژوهش‌گر این تحقیق به چهار گروه قابل تقسیم است: ترجمۀ گونه‌های زبانی (register) ترجمۀ فرهنگ‌ویژه‌ها (culture-specific items) ترجمۀ علائم تصویری، کلامی (verbal visual signs) ترجمۀ آواز برای انجام دقیق‌تر محاسبات مقایسه‌ای برای تمامی چهار گروه فوق‌الذکر الگوهایی از مثالهای موجود در فیلمها تهیه گردید، سپس بسامد (frequency) هر الگو در فیل‌های ایرانی و آمریکایی محاسبه و نتیجه‌گیری‌های نهایی بر اساس یافته‌های کمی انجام پذیرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Subtitling Norms: a Comparative Study of Iranian and American Films
چکیده انگلیسی مقاله The present study investigates the application of norms in subtitling of some Iranian and American films. The questions this study seeks to answer are: what norms are applied in subtitling of Iranian and American films? And what are the similarities and differences between the norms applied in subtitling of Iranian and American films? In this article, a short theoretical discussion will be given about the main topics: audiovisual translation, especially subtitling, and norms. The material for the study consists of 5 Iranian films subtitled in English and 5 American films subtitled in English. Considering translation as a norm-governed activity, the researcher's main concern has been studying norms applied in the translation of some challenging concepts including culture-specific items, verbal visual signs and language varieties. By nature, this research is descriptive which is aimed at comparing the Iranian and American subtitled films with the focus on normative patterns governing their translation process. As in the field of translation studies norms are frequently used patterns, through this research some patterns applied by translators in the course of translating challenging concepts were extracted. The extracted patterns are: 1. the informal form is replaced by formal one; 2. the social dialect is rendered as it is uttered; 3. the local dialect is identified in brackets; 4. the CS item is replaced with a proper target CS item; 5. the CS item is manipulated to be understandable; 6. the CS item is preserved intact; 7. the CS item is omitted; 8. Verbal-visual signs are not subtitled; 9. songs are subtitled; 10. songs are not subtitled. Through this research the extracted patterns were considered the basis for analyzing the instances existing in the selected films.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/125
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات