مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی جان‌بخشی در ترجمه: ترجمه جان‌بخشی به حیوانات در کتاب مزرعه حیوانات اورول
چکیده فارسی مقاله این تحقیق به منظور ارائۀ مؤثرترین راهبرد ترجمۀ جان‌بخشی به طور کلی و جان‌بخشی به حیوانات به طور اخص انجام پذیرفته است. برای نیل به این هدف، به این دلیل که مطالعۀ جان‌بخشی به تمام حیوانات امری ناممکن است فهرستی از حیوانات نام برده شده در مزرعۀ حیوانات جورج اورول تهیه گردید. سپس محققان مشخصه‌های جان‌بخشی این حیوانات را در انگلیسی و فارسی با هم مقایسه کردند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که انگلیسی و فارسی در جان‌بخشی به حیوانات متفاوت عمل می‌کنند که این خود راهبردهای ترجمۀ خاصی را می‌طلبد که در این مقاله ارائه شده‌اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Personification in Translation: Translation of Animal Personifications in Orwell's Animal Farm
چکیده انگلیسی مقاله This study was carried out in the hope of proposing the most effective strategy for translation of personification in general and animal personification in particular. In doing so, a list of animals in Orwell's Animal Farm was made since the study of all animal personifications was not feasible. Then a comparison between the personifying characteristics of these animals in English and Persian was also made. The results showed that there are some differences between animal personification in English and Persian. This requires specific translation strategies which are proposed in the article.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/129
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات