مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی الگویی ساختاری ـ نقشی برای سبک‌شناسی گفتمان انتقادی
چکیده فارسی مقاله در این مقاله ابتدا تعریف سبک، مشخصۀ سبکی و شیوۀ تشخیص آن بیان می‌گردد. همچنین رویکرد زبانشناسی ساختارگرایی، صورت‌گرایی، تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی به سبک‌شناسی معرفی می‌شود. نظریۀ انتقادی در نظریه و کارکرد با دیگر مکاتب زبانشناسی نیز مقایسه می‌گردد. سپس انواع فرایندهای مادی، ذهنی، رابطه‌ای، وجودی، رفتاری و بیانی که در نقش اندیشگانی دستور نظام‌مند هلیدی آمده است با نمونه‌هایی از زبان فارسی ارائه می‌شود. هدف این مقاله معرفی الگوی ساختاریـ‌نقشی برای سبک‌شناسی متن است که بتوان در نظریۀ انتقادی از آن استفاده کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Structural-Functional Model for the Stylistic Analysis of Critical Discourse
چکیده انگلیسی مقاله This article first provides a definition of style, stylistic features and a method to recognize these features. Then different approaches to stylistics – structuralist linguistics, formalist linguistics, discourse analysis and critical discourse analysis – are introduced. Critical theory is compared with other linguistic schools in theory and practice. Then, various material, mental, relational, verbal, behavioral and existential processes, which are included in the ideational function of Haliday’s systemic grammar, are illustrated with Persian examples. This paper aims at introducing a structural-functional model of textual sytlistics that can be applied in critical theory.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/124
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات