مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی اصطلاحات ورزشی و دوگانگی معنایی در ترجمه
چکیده فارسی مقاله با توجه به اقبال روزافزون رسانه‌های گروهی از ورزش و رویدادهای ورزشی، واژگان و اصطلاحات بسیاری در این زمینه وارد زبان انگلیسی گردیده‌اند. به علاوه، نقش اساسی ورزش در توسعه تفاهم و ارتباطات بین‌المللی لزوم احاطه بر واژگان ورزشی را آشکارتر می‌سازد. از سوی دیگر، اصطلاحات و واژگان ورزشی در فرایند ترجمه عمدتاً چالش‌برانگیز بوده و وجوب آشنایی مترجم با مقررات و زبان حرفه‌ای ورزشی را بیشتر نمایان می‌سازند. اصطلاحات ورزشی غالباً واجد دوگانگی معنایی هستند. به عبارت دیگر، این اصطلاحات می‌توانند در یک لایه در ارتباط با رویدادهای ورزشی تعبیر شوند و در یک لایه معنایی دیگر دربرگیرنده مفاهیمی در ارتباط با مضامین تجاری و اجتماعی روزمره باشند. وجود دوگانگی معنایی در تداعی و به‌کارگیری اصطلاحات ورزشی بحث اصلی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. آشنایی یک مترجم با اصطلاحات مختلف ورزشی و درک صحیح وی نسبت به مقررات و نحوه انجام یک ورزش خاص، می‌تواند مساعدت فراوانی به مترجم در روند انتقال و برگردان یک متن ورزشی از یک زبان به زبان دیگر نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Sports Idioms and Duality of Meaning in Translation
چکیده انگلیسی مقاله There have been many terms incorporated into English as idiomatic expressions as a result of the mass media's mania for games and sporting events. Moreover, regarding the increasingly important role of games and sports in the development of global interactions and understanding among the world's nations, a mastery of terminology involved in every one of the sports seems indispensable. Sports terms, on the other hand, can present a challenge in the process of translation so that a translator has to be very familiar with the regulations and jargon for different kinds of sports both in SL and TL. Sports terms and idioms can mostly embody duality of meaning. That is, sports terms and idioms can be interpreted as not only being related to the sporting event itself, but also as having something to do with non-sports situations such as business and social interactions. This duality of meaning is the main focus of the present study. If a translator understands the sport, the game and the way it is played, he/she will understand better the idiomatic expressions derived from these games and henceforth can produce a more successful translation out of the texts.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/126
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات