مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی آشکارسازی متنی در دو نوع متن توصیفی و خبری
چکیده فارسی مقاله آشکارسازی فرایندی است که طی آن اطلاعاتی که در صورت متن مبدأ به صورت تلویحی وجود دارد در متن مقصد آشکار می‌شود. آشکارسازی موضوعی گسترده است، انواع گوناگونی دارد و در سطوح مختلفی روی می‌دهد. در این تحقیق، فرضیۀ آشکارسازی بلوم کولکا (1986) مبدأ کار و ساختارهای حذفی متنی (بین‌جمله‌ای) به واسطه تلویحی بودن اطلاعات در آنها و احتمال آشکارسازی این اطلاعات در آنها در محوریت هستند. هدف اصلی پژوهش یافتن پاسخ این پرسش بود که آیا آشکارسازی متنی به نوع متن وابسته است یا خیر. در اینجا منظور از آشکارسازی متنی، آشکارسازی عناصر حذفی متنی است. نوع متون مورد نظر در این تحقیق را دو نوع متن توصیفی و خبری تشکیل می‌دهند که بر پایۀ دسته‌بندی کاترین رایس (1971 و 1977) استوار است. لذا پیکره‌ای متشکل از دو زیرپیکره فراهم گردید؛ زیر پیکرۀ اول شامل سه متن روایی انگلیسی و ترجمۀ آنها به فارسی بود. زیرپیکرۀ دوم از سه متن روان‌شناسی و ترجمۀ فارسی آنها تشکیل شده بود. علت گزینش این متون آن بود که آنها به خوبی بیانگر متون توصیفی و خبری هستند. تحلیل بر روی 200 جملۀ آغازین و ترجمه یافته متون مبدأ صورت پذیرفت. نتایج مشاهدات مبنی بر آن است که (1) آشکارسازی در هر دو نوع متن رخ می‌دهد، (2) گرایش به آشکار بودن در متون آموزنده به مراتب بیش از متون توصیفی است، (3) گرایش به آشکار بودن در متون آموزنده هم پیش از ترجمه و هم پس از آن بیشتر است، و در نتیجه (4) آشکارسازی متنی به نوع متن وابسته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Textual Explicitation in Two Text-types: Expressive and Informative
چکیده انگلیسی مقاله Explicitation is the process of rendering explicit into a target language what is implicit on the linguistic surface of a source text. Being a general notion, explicitation is of different types, i.e. obligatory, optional, pragmatic, and translation-inherent, and occurs at different linguistic levels, e.g. grammatical, semantic and pragmatic. Taking Blum-Kulka’s (1986) explicitation hypothesis as its starting point, this study focuses on intersentential elliptical structures as a potential source of explicitation. The objective of the study was to see how explicitation is dealt with in expressive and informative text-types. Thus, a corpus was compiled comprising in turn of two sub-corpora. One consisted of 3 English narratives along with their Persian translations, and was named corpus A. The other contained 3 psychological texts as well as their translations in Persian, and was named corpus B. These texts were taken to represent expressive and informative types of texts. The analyses were made on the first 200 translated sentences of each source text. Sentences which had ellipses (nominal, verbal, and clausal) were first located in the original texts. Subsequently, their translations were identified in the target texts. Attention was then paid to see how explicitation behaved in these structures and in the two sub-corpora. Observations indicate that (1) informative texts tend to be explicit by nature, (2) they are far more explicit than expressive texts, and (3) in translation, too, the tendency to be explicitated is much higher in informative than in expressive texts.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/128
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات