مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۹، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ضمایر در ترجمه: زبان و فرازبان (با تمرکز بر متون دینی)
چکیده فارسی مقاله ترجمۀ ضمایر در نگاه اول ممکن است بر خلاف ترجمۀ سایر مقولات مانند اسم، فعل و غیره خالی از مشکل به نظر رسد. ولی واقعیت امر این است که ضمایر در ترجمه می‌توانند بیشتر از سایر مقولات مشکل‌آفرین ظاهر شوند. علت این مشکل‌آفرینی مضاعف این است که ضمایر علاوه بر اینکه در نظام زبانی زبان مبدأ و مقصد مطرح هستند، به دلیل اشاره‌ای بودن آنها زبان را با ابعادی از گفتمان مانند زمان، مکان، ... پیوند می‌دهند. نظام زبانی جنسیت دستوری علاوه بر مطابقت، عدد و حالت ضمایر را در دو زبان مبدأ و مقصد به چالش می‌کشد. ضمایر، برخی از ابعاد اجتماعی را کدگذاری می‌کنند، نیازمند مرجع هستند و از همه مهم‌تر تعبیر آنها وابسته به گفتمان است و در خصوص متون دینی، بیشتر از سایر متون، متن و تاریخ را نیز در سیطرۀ گفتمان به چالش می‌کشند. مقالۀ حاضر به بررسی ترجمۀ ضمایر در ترجمه‌های قرآن می‌پردازد ولی موضوعات مطرح شده، قابل تعمیم به سایر متون و ترجمۀ ضمایر به طور کلی هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Pronouns in Translation: Language and Extralanguage (Focusing on Religious Texts)
چکیده انگلیسی مقاله Pronouns in translation, unlike other grammatical categories including nouns, verbs, etc are probably prone to be considered without drawback. But a close estimate of ad hoc features which pronouns conflate simultaneously, both in relation to language system and extralinguistic factors, reveals that it is almost a far-reaching goal to simply assume the proviso envisaged above. Due to their deictic meaning, pronouns, relate the text and context including place, time, etc which are responsible for different interpretations of the text. Pronouns have grammaticalized gender, case, and number differently in the languages of the world and their imposing role on syntax and morphological properties in some languages of the world has to be accounted for in translation. Moreover, social relations are categorized, in some languages including Persian, in pronouns or the pronoun system. Pronouns are not interpretable unless their antecedent be specified. The goal upon which this article seeks is to enumerate pronouns and their merits in translation, though particular attention is given to pronouns in divine sources.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/130
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات