مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ارتباطات توسعه، ترجمه و فرهنگ
چکیده فارسی مقاله توسعه و ارتباطات – که رابطه‌ای تنگاتنگ با فرهنگ و تمدن بشری دارد – دو مفهوم بسیار نزدیک به هم هستند که غیبت یکی منجر به تأثیر بر دیگری می‌شود. در یک جامعۀ فراصنعتی، برنامه‌های توسعۀ ملی (درون‌زا) بر اساس قابلیتها و زیرساختهای ارتباطی و فرهنگی که نقش مهمی در پیشرفت اجتماعی بازی می‌کنند تدوین می‌شوند. اما تمام برنامه‌های توسعه از نوع درون‌زا نیستند. به دولتها و تصمیم‌گیران توصیه شده است که حتی‌الامکان برنامه‌های توسعۀ دیگر کشورها (برنامه‌های برون‌زا) را نیز مورد بررسی قرار دهند و در وهلۀ اول در بخش فناوری در کالبد تنوع فرهنگی سرمایه‌گذاری کنند. بدیهی است انتقال فناوری در فرایند مقایسۀ برنامه‌های توسعۀ دیگر کشورها (به خصوص برنامه‌های برون‌زا) بدون برقراری ارتباط با آنان امکان‌پذیر نیست. در این میان ارتباط از طریق زبان و فرهنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا در فرایند توسعه‌یافتگی، برقراری ارتباط با دنیای مدرن از طریق یک زبان واحد و ترجمه غیرقابل‌اجتناب است. اگرچه سران دولتهایی که در کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل با عنوان «تنوع فرهنگی و زبانی در جامعۀ اطلاعاتی» شرکت کردند بر اهمیت تنوع زبانی (زبان‌شناسی) در عصر اطلاعات تأکید کردند، آنان نتوانستند تسلط زبان انگلیسی به عنوان یک زبان ارتباطی بین‌المللی و اهمیت ترجمه به عنوان مهم‌ترین ابزار ارتباط میان فرهنگها و تمدنها را انکار کنند. محققان در این مقاله تلاش کرده‌اند رابطۀ میان توسعه و ترجمه را از ابعاد فرهنگی و ارتباطی بررسی کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Development Communication, Translation and Culture
چکیده انگلیسی مقاله Communication -which is tightly dependent on culture and civilization- and development are two closely-correlated concepts, the absence of each can affect the other one. In a modernized society, national development, i.e. inward-looking, plans are devised based on communication facilities and capabilities playing a major role in social development. However, not all plans are inward-looking. Besides, government officials and decision makers have been advised by experts to examine development plans of other nations and invest in the technology sector within different cultural contexts. This appears impossible, somehow, to transfer technology, compare and contrast different development plans (particularly outward-looking ones) without communicating with other states through a unified language, the main part of which will be culture and translation. In fact in the process of modernization, communicating with modernized states through a unified language and translation appears unavoidable. Although heads of states participating in the World Summit on Cultural and Linguistic Diversity in the Information Society emphasized on the significance of linguistic diversity in the age of information, they could not deny the dominancy of the English language as the main language of international exchange and the gravity of translation as the main tool of communication among cultures and civilizations. In the present paper, researchers have focused on clarifying relation(s) between development communication and translation while incorporating culture, civilization in particular, into this context.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/116
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات