مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مبانی نظری روایت‌شناسی و ترجمه متون روایی
چکیده فارسی مقاله این مقاله رابطه میان روایت‌شناسی و متون روایی ترجمه شده را بررسی می‌کند. ابتدا به پیشینه بحث اشاره می‌شود. سپس، نمودارهای مختلف الگوی ارتباط روایی در متون ترجمه شده بررسی می‌شوند. این الگو با راوی یعنی با صدایی (voice) که داستان را روایت می‌کند، رابطۀ مستقیم دارد. حال وقتی اثری به زبانی دیگر ترجمه می‌شود، صدایی دیگر نیز به گوش می‌خورد که از آن مترجم است و به اندازۀ صدای راوی متن اصلی، اهمیت دارد. این صدا از آن مترجم است و مترجم، راوی متن ترجمه شده خواهد بود. از این رو، ضروری است که در الگوی ارتباط روایی مترجم نیز جزء مؤلفه‌های متون ترجمه شده روایی لحاظ شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Theoretical Principle of Narratology and Translating Narrative Texts
چکیده انگلیسی مقاله This paper examines the relationship between narratology and translated narrative texts. Firstly, it reviews the literature. It then examines different narrative communication models in translated narrative texts. The narrative model has but a direct relationship with the narrator, a voice that narrates the text. With translated narrative text, however, comes to the scene another voice, which is the translator's and is as important as the narrator's. This voice belongs to the translator, who will be the voice of the narrator of the translation. Therefore, it is necessary to take into account the translator as one of the main components in translated narrative model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/118
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات