مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نظریۀ ترجمه از منظر زبانشناسی زایشی
چکیده فارسی مقاله از آنجا که زبانشناسی توصیف علمی زبان و طرح نظریه در خصوص آن می‌باشد و ترجمه نیز برگردان ساختار و محتوا از یک زبان به زبان دیگر است، بررسی رویکرد هر نظریۀ زبانی به همه یا برخی از جوانب ترجمه مدخلیت پیدا می‌کند. این پژوهش بر آن است تا ضمن معرفی رویکرد زبانشناسی زایشی نسبت به زبان، به طرح این رویکرد در خصوص ترجمه بپردازد. در این مقاله مباحث مهم ترجمه از جمله ترجمه‌پذیری، چگونگی ترجمه، ارزشیابی ترجمه، محدودیتهای ترجمه و امانت‌داری در ترجمه از این منظر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله استدلال شده است که تعریف ترجمه از دیدگاه زبانشناسی زایشی علاوه بر امکان ترجمه، امید به حل برخی از مباحث ترجمه از جمله ترجمۀ ماشینی را افزایش می‌دهد. در بخشی از این مقاله به دستاوردهای این بررسی در آموزش ترجمه نیز اشاره شده است. این مقاله صرفاً فرم و یا ساخت زبان را مد نظر قرار داده است و بحث ترجمه را از این منظر پیگیری می‌نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Translation Theory Based on Generative Linguistics
چکیده انگلیسی مقاله Any theory of Linguistics can have contribution in development of translation theories. Undoubtedly of the most important and popular theories in Linguistics in the last decades is Transformational Generative Grammar, called Generative Linguistics which has been developed as Government Binding (GB) theory as well as Minimalist Program (MP). The study has attempted to describe translation in terms of GB and MP theoretical foundations. In this study the most important issues in translation like the definition of translation, faithfulness to SL or TL readers, assessment of translation, constraints in translation, as well as the effect of translator have been studied in this frame work. In addition to the theoretical analyses, the pedagogical implication has also been proposed to improve translation syllabus.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/120
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات