مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی جناس در ترجمه‌های انگلیسی گلستان سعدی
چکیده فارسی مقاله از جمله موانعی که در راه ترجمه وجود دارد، می‌توان به ترجمۀ جناس اشاره کرد. در تحقیق حاضر نحوۀ برخورد پنج مترجم انگلیسی گلستان سعدی (اندرسون (1861)، برتن (1890)، ایست ویک(1859)، راس(1879) و ریهاتسک (1956)) مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. پس از ارائۀ تعاریف مختلف جناس توسّط زبان‌شناسان و ادیبان هر دو زبان به نحوۀ گروه‌بندی جناس در انگلیسی و فارسی اشاره شده است. اگر چه یک راه حل قاطع و مشخص برای ترجمۀ انواع جناس نمی‌توان ارائه کرد، ولی برخی راهکارها گاهی مؤثّر می‌افتند. بنابراین در این تحقیق به بررسی راهکارهایی پرداخته شده است که پنج مترجم مذکور در ترجمۀ انواع جناس موجود در گلستان به کار برده‌اند. در ضمن مشخّص شده است آیا آنها تنها به یک یا چند راهکار مشخص بسنده کرده‌اند؟ و آیا ایشان در ترجمۀ تمامی جناسهای هم نوع از راهکار یکسانی استفاده کرده‌اند؟ آشنایی با مفهوم جناس و نحوه برخورد با آن در ترجمۀ متون ادبی از اهداف اولیّه تحقیق حاضر است. اگرچه راهکارهای متفاوتی برای ترجمۀ انواع جناس وجود دارد، عملاً نمی‌توان ادّعا کرد که جناس همیشه ترجمه‌پذیر است. شایان ذکر است که نکتۀ مذکور نتیجۀ تحقیق راجع به انواع جناسهای موجود در کلّ گلستان سعدی می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Is Pun Translatable? The Case of English Translations of Sa'di's Gulistān
چکیده انگلیسی مقاله Translation suffers from many inherent limitations, one of which is translating a pun meaningfully in another language. In the present paper, we will analyze how puns have been dealt with in the five English translations of The Gulestān of Sa'di (1258) by E. Rehatsek (1956), Eastwick (1852), R. Burton (1888), and J. Ross (1823). Representing some definitions of pun by both TL and SL scholars, the researchers try to typify pun in both TL and SL. Although, perceptibly, there cannot be claimed to exist one clear cut solution to this problem, there seems to be some strategies that can be taken into consideration as effective and useful ones; consequently, it is attempted to touch upon some possible strategies for translating puns, and then presenting a brief analysis of the strategies employed by the translators of the work in rendering the puns efficiently. It will be determined whether they have resorted to a particular strategy, and whether they have been consistent in utilizing a specific strategy they might have realized as the most effective one in pun translation. The last section draws some general conclusions. It seems noteworthy to mention that the research was conducted with the intention of providing a description in order to come to a better understanding of one of the most challenging areas of translation, namely pun translation and emphasizing the fact that, though there are some strategies for rendering puns, one cannot claim that they may be absolutely practical in reality - as is evident in the case of Sa'di’s Gulestān.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/122
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات