مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی مقابله‌ای برگردان انگلیسی اصطلاحات فرهنگ‌محور گلستان سعدی
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به بررسی مشکلات ترجمۀ اصطلاحات فرهنگ‌محور می‌پردازد. اصطلاحات فرهنگ‌محور به مفاهیم، مواد و آداب و سننی اشاره دارد که در یک فرهنگ وجود دارد ولی در فرهنگ دیگری وجود ندارد. از این رو زبان مقصد در ترجمه معمولاً فاقد اصطلاحات فرهنگی متناظر و معادل با اصطلاحات زبان مبدأ است. هدف این پژوهش شناسایی راهکارهایی است که مترجمان گوناگون در رویارویی با چنین اصطلاحاتی در پیش می‌گیرند. در این پژوهش، اصطلاحات فرهنگ‌محور در متن اصلی (فارسی) – که باب دوم کتاب گلستان سعدی بود، شناسایی شد. راهکارهای ترجمه به کار رفته در مورد هر یک از اصطلاحات مشخص شد و سرانجام بر اساس عناصر معنایی هر اصطلاح و مقایسۀ آنها در متن مبدأ و مقصد، راهکارهایی که قابلیت بیشتری برای انتقال مفاهیم ضمنی و فرهنگ‌محور این اصطلاحات داشتند، مشخص شدند. نتایج این پژوهش از این قرار است: الف) هیچ کدام از مترجمان مورد بررسی در این تحقیق نتوانسته است کل معانی فرهنگی و ضمنی واژگان فرهنگ‌محور زبان فارسی را به زبان انگلیسی منتقل کند؛ ب) با توجه به ماهیت متن مورد بررسی، به نظر می‌رسد از میان راهکارهای ترجمه‌ای گوناگون، راهکارهای دوگانه متشکل از راهکار «انتقال یا وام‌گیری» در ترکیب با یک راهکار دیگر مانند «معادل توصیفی» یا «پانویس» قابلیت بیشتری برای انتقال هم رنگ و بوی محلی اثر و هم بسیاری از معانی فرهنگی و ضمنی اصطلاحات فرهنگ‌محور را داشته باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Comparative Study of Culture-Bound Terms in Translation: Sa`di's Golestān or Rose Garden in Persian and English
چکیده انگلیسی مقاله This research investigates the problems which translators are faced with while translating culture-bound terms (CBTs). These terms refer to the concepts, traditions and materials available in one culture, hence in the language thereof, but non-existent in the other culture and the language thereof. The purpose of this study is to identify the strategies opted for by different translators faced with these terms. The researchers identified CBTs in the original (Persian) text – which was the second chapter of Sa`di’s Golestān or Rose Garden and their English renderings in five different translations done by English translators. Then the translation procedures used by each translator were determined. Lastly, according to different sense components of the cultural items, the strategies more capable of rendering the underlying concepts of the CBTs were identified. The researchers resorted to authentic references and dictionaries to identify the cultural and implicit meanings of the CBTs in the original language. The findings of the current study were as follows: (a) None of the English translators of Sa`di’s Golestān can be said to have been thoroughly successful in rendering all the underlying concepts of the CBTs; (b) Regarding the nature of the text under study, it seems that among various translation procedures, the two which make a couplet, including ‘transference’ and another procedure such as ‘descriptive equivalent’ or ‘footnote’ would have a higher potential for conveying both the local color of the source text and much of the underlying meaning of the culture-bound terms.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/119
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات