مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی توصیف و تحلیل مقابله‌ای سازۀ‌ مسند مفعولی در زبان‌های فارسی و انگلیسی: شواهد از متون ترجمه شده به زبان فارسی
چکیده فارسی مقاله توصیف و تحلیل مقابله‌ای رابطه و ساخت دستوری سازۀ مسند مفعولی در زبانهای فارسی و انگلیسی تا کنون تا میزان محدودی مورد توجه و بررسی پژوهشگران قرار گرفته‌ است؛ با این حال بی‌شک به‌ لحاظ پیچیدگی مقوله‌ای و ساختی، به بررسی و تحلیل بیشتری نیاز دارد. در هر دو زبان فارسی و انگلیسی، همانند بسیاری زبانهای دیگر، سازۀ مسند مفعولی کاربرد گسترده‌ای داراست؛ به همین لحاظ بررسی و تحلیل مقابله‌ای آن، هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ کاربردی، حائز اهمیت است. سازۀ مسند مفعولی، همان سازۀ دستوری مسند است که به نهاد ضمیر پنهان هم مرجع (ض هـ) با گروه اسمی مفعول صریح در جمله مرتبط می‌شود. در این مقاله توصیف و تحلیل مقابله‌ای سازۀ مسند مفعولی در دو زبان فارسی و انگلیسی بر پایۀ طرح کمینگی نظریۀ اصل‌ها و عامل‌های تفاوتی، به طور دقیق بررسی و توصیف می‌شود؛ سپس از برخی مثال‌های ترجمه شدۀ معتبر از انگلیسی به فارسی، شواهد مربوط تحلیل و ارائه می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Contrastive Analysis of Objective Complement in Persian and English: Evidence from English translated texts into Persian
چکیده انگلیسی مقاله Although the contrastive analysis of objective complement (objective predicate) in Persian and English has been carried out by the researchers during the last few decades, because of the structural complexity of the construction on both theoretical and applied points of view, it seems to need further study and investigation. This paper deals with the topic on the minimalist approach with evidence from some English translated texts into Persian.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/121
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات