مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۸، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی متون دورگه، منابع و ترجمه
چکیده فارسی مقاله از زمان‌های بسیار دور، جنگ و تلاش برای استیلا بر یک ملت، استعمار، و در دوره‌های اخیر توسعه‌های فناوری و جهانی‌سازی باعث شده‌اند تا افراد به صورت گسترده با همدیگر ارتباط برقرار کنند. این پدیده‌ها، به خصوص پدیده‌های اخیر با شدت بیشتر، همۀ سطوح زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. در این میان، ارتباط در سطح زبانی در این مقاله بررسی می‌شود. توجه اصلی در این مقاله بر «متون دورگه» قرار دارد که از منظر مطالعات ترجمه بررسی می‌شود. ابتدا اصطلاح «متون دورگه» تعریف و جایگاه آن در حوزۀ مطالعات ترجمه مشخص می‌شود. سپس عوامل گوناگون مؤثر در به وجود آمدن چنین متونی، که دورگه‌سازی نام دارد، بررسی می‌شود. در انتها، در مورد رابطۀ بین ترجمه و متون دورگه بحث می‌شود. نویسنده در این مقاله اشاره می‌کند که ترجمه، بسته به رهیافت مترجم، در هر دو فرایند دورگه‌سازی و سره‌گرایی چنین متونی تأثیرگذار است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Hybrid Texts, Sources and Translation
چکیده انگلیسی مقاله Since long, war and attempts to dominate a nation, colonialism, and more recently, advances in technology and globalization have made people communicate widely with each other. These phenomena, more strongly the more recent ones, have influenced the whole levels of the human life. Among such levels, the linguistic one is to be elaborated on in this paper. The primary focus is on “hybrid texts” which are studied from a Translation Studies perspective. First the term is defined and located within the field. Then varying factors influential in the creation of such texts - what is called hybridization - are discussed. Finally, the relation between translation and hybrid texts is argued. The paper indicates that translation, depending on the approach of the translator, has both a hybridizing and a dehybridizing effect when it comes to such texts.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/123
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات