مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۷، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی کنش‌های گفتاری در ترجمۀ نمایشنامه
چکیده فارسی مقاله یکی از مهترین جنبه‌های نمایشنامه و به طور قطع ترجمۀ نمایشنامه قابلیت اجرای آن می‌باشد. جهت حفظ این خصیصه مترجم باید نقش‌های ارتباطی اشکال زبان‌شناختی متن را تشخیص دهد و منتقل نماید. همان طور که تعدادی از محققین برجستۀ مطالعات ترجمه این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند (برای مثال اسنل- هورنبای 1988 و هتیم 1998)، کنشهای گفتاری نقشی حیاتی در این روند ایفا می‌کنند. مترجمین ممکن است راهکارهای مختلفی را برای غلبه بر مشکلات ترجمۀ کنشهای گفتاری بکار برند.آگاهی از مشکلات و راهکارهای ترجمۀ کنشهای گفتاری در نمایشنامه و (به خصوص اشکال زبان‌شناختی متنوع آنها در زبانهای مختلف) می‌تواند به مترجمین برای ایفای وظیفه‌ای که به عنوان ارتباط دهنده بر عهده دارند کمک نماید. مطالعۀ کنش‌های گفتاری به عنوان ابزاری زبان‌شناختی که به ارائۀ ترجمه‌هایی با کیفیت بهتر کمک می‌کند و تشخیص راهکارهایی که مترجمین دربرخورد با کنشهای گفتاری بکار می‌برند می‌تواند راهگشای پیشرفتهایی در این زمینه باشد و مترجمین را به ابزاری برای تصمیم‌گیریهای بهتر در طول ترجمه مجهز نماید .در این تحقیق که بر پایۀ مطالعۀ موازی و مطالعۀ تطبیقی متون قرار دارد، محقق سعی کرده است با تجزیه و تحلیل صفحاتی از نمایشنامه‌های فارسی، پربسامدترین کنش گفتاری در نمایشنامه‌های فارسی را یافته و اشکال زبان‌شناختی را که برای بیان آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، ارائه دهد. واژه‌های راهنما: ترجمۀ نمایشنامه، کنش های گفتاری، اشکال زبان‌شناختی
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Speech Acts in Drama Translation
چکیده انگلیسی مقاله One of the most important aspects of drama and definitely drama translation is that it should be performable. In order to preserve the performability, the communicative function of linguistic forms should be recognized and conveyed by the translator. As noticed by some translation scholars (e.g. Snell-Hornby [1988] and Hatim [1998]), speech acts have a vital role in this process. Translators may employ different strategies to overcome difficulties in translating speech acts. Knowledge of difficulties of drama translation, speech acts (especially their different linguistic forms in different languages) and the different strategies of translating speech acts can help translators fulfill their duty as communicators. Studying speech acts as linguistic tools which can contribute to the production of better translations and recognition of the strategies adopted by translators in treating speech acts may pave the way for further researches on this neglected genre and may contribute to producing more adequate translations. This research, which was based on parallel and a comparable corpora, intended to present a classification of the linguistic forms representing the most frequently-used speech acts in Persian dramas by analyzing randomly-selected pages of authentic Persian.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/110
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات