مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۷، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی سخت ترجمه‌پذیری زبانی کتاب المبین به منزله اثری ادبی
چکیده فارسی مقاله این مقاله، قرآن را به منزلۀ متنی ادبی بررسی می‌کند. ابتدا به (عدم) جواز ترجمۀ قرآن اشاره و دیدگاه‌های مخالفان و موافقان بررسی می‌شود. آن‌گاه پیشینه مطالعۀ قرآن از منظر متنی ادبی مطرح شده و از ترجمۀ متون ادبی و روشهای حاکم بر آن به اختصار ذکر به میان می‌آید. در آخر، ترجمه‌های گوناگون فارسی و انگلیسی مؤلفه‌های زبانی (عمدتاً آوایی و واج شناختی) و بلاغی قرآن به لحاظ ترجمه‌‌(نا)پذیری مطالعه می‌شود. برخی از این مؤلفه‌ها عبارتند از: همگونی آوایی؛ جفتهای کمینه مانند موسیقی کلمات و بازیهای کلامی و موسیقی آیات در قالب قافیه، وزن و سجع. در پایان این نتیجه حاصل می‌آید که ظرافتهای زبانی و بلاغی قرآن اگر نه تماماً ترجمه‌ناپذیر، که سخت ترجمه‌پذیر است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Linguistically Translation Resistance of the Quran as a Literary Text
چکیده انگلیسی مقاله This paper studies the Quran as a literary text. First, it reviews the permit for (not) translating Quran and juxtaposes the proponents' and opponents' positions. After reviewing literature, this paper mentions the methods underlying the literary translation in brief. Finally, the postulate of Quran's untranslatability is examined by Quranic instances taken from over ten different Persian and three English translations from linguistic point of view (mostly phonology) and rhetoric. These include, among others, alliteration, minimal sets, words play, rhyme, rhythm. In the end, it is concluded that the Quranic subtle linguistic and complex rhetorical problems, if not completely untranslatable, remain resistant to translation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/112
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات