مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۷، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی معادل‌یابی واژگانی در ترجمه از منظر نشانه‌شناسی
چکیده فارسی مقاله این پژوهش به تحلیل معادل‌یابی واژگانی در فرایند ترجمه از منظر نشانه‌شناسی می‌پردازد. در این پژوهش ضمن معرفی و تحلیل چندین صورت ممکن از وضعیتهایی که ممکن است در ترجمه از زبانی به زبان دیگر پدید آید استدلال شده است که مترجم در ترجمه با جایگزینی واژگانی دو زبان مواجه نیست بلکه از منظر نشانه‌شناسی در ترجمه این تصاویر صوتی دو زبان می‌باشند که با هم مقابله می‌گردند. در این فرایند که به نوعی بازی کشف و جستجو شباهت دارد، مترجم به روش آزمون و خطا آنقدر این فرایند را ادامه می‌دهد تا نزدیک‌ترین تصویر صوتی در زبان مقصد برای تصویر صوتی مربوط در زبان مبدأ بیابد. در این پژوهش استدلال شده است که به دلیل انتزاعی بودن این تصاویر صوتی مترجم ناچار است این فرایند را که با واژه در زبان مبدأ آغاز کرده است با واژه در زبان مقصد تمام کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Natural Lexical Equivalence in Translation: A Semiotic Approach
چکیده انگلیسی مقاله This study has analyzed the process of finding the closest/most natural lexical equivalence in terms of a semiotic approach. Having been analyzed some possible types of equivalence, It has been argued that what is compared is not the linguistic signs but the images made by the words. In this respect the translator starts a play, in trail and error method, to find the closest image or picture of the linguistic form in Target Language (TL) for Source Language(SL) word or linguistic sign. Since the image is abstract the translator is imposed to finish the play in words as he had started with them.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/114
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات