مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۷، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ویژگی‌ها و معیارهای ترجمۀ فیلم به صورت زیرنویس
چکیده فارسی مقاله تاًثیر حیرت‌آور رسانه‌های صوتی‌ـ‌تصویری بر جهان، دست‌اندرکاران حوزۀ ترجمه را واداشته است تا به فکر یک تعریف جامع‌تر و قابل انطباق‌تری از ترجمه بیفتند که دربرگیرندۀ اشکال جدید انتقال زبانی و فرهنگی باشد. اگرچه ترجمه به صورت زیرنویس از جنبه‌های گوناگون با ترجمۀ متن متفاوت است، اما به عنوان یک ترجمۀ خاص در نظر گرفته می‌شود (حتیم و میسون، 1997). سرآغاز ترجمه به صورت زیرنویس باز می‌گردد به دوران فیلمهای صامت (شوارز، 2002) و این نوع ترجمه به صورت یک روش معمول در برخی از کشورهای کوچک همچون کشورهای اسکاندیناوی استفاده شده است (بروداسن، 2006). با وجود این، این نوع ترجمه در اکثر کشورها یک پدیدۀ جدید می‌باشد، از جمله در ایران که ترجمه به صورت زیرنویس غالباً به فیلمهای سینمایی عرضه شده در فروشگاه‌های عرضۀ محصولات فرهنگی اختصاص می‌یابد. ترجمۀ فیلم به صورت زیرنویس، که ممکن است به طرزی فریبنده ساده به نظر برسد، یک کار پیچیده با قید و بندهای خاص خود که نشئت گرفته از ساختار صوتی‌ـ‌تصویری منحصر به فردش می‌باشد در نظر گرفته می‌شود (شومه، 2004). در این مقاله سعی بر این است تا علاوه بر تشریح ویژگیهای این نوع ترجمۀ خاص، معیارهای رایجی که باید در این رشته رعایت شود مورد بررسی قرار گیرند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Peculiarities and Norms of Film Subtitling
چکیده انگلیسی مقاله The amazing impact of the audiovisual media on the world has caused the dwellers of the translation territory think of a wider and more flexible definition of translation which embraces the new forms of linguistic and cultural transfer. Although subtitling differs from text translation in several aspects, it is considered as a special form of translation (Hatim and Mason, 1997). The commencement of subtitling dates back to the silent films era (Schwarz, 2002) and it has been a common practice in some small countries such as Scandinavian ones (Broddason, 2006). However, it is still a new phenomenon in most countries, including Iran in which it is mostly reserved for feature films offered in video shops. Film subtitling, which might deceptively seem simple, is considered as a complex undertaking with its own restrictions which stem from its unique audiovisual framework (Chaume, 2004). This paper attempts to both explain the peculiarities of this special form of translation and deal with the common standards that should be observed in this field.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/111
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات