مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۷، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمۀ شعر، از متن تا فرامتن
چکیده فارسی مقاله در این مقاله ضمن تحلیل گفتمان شعری در چارچوب زبان‌شناسی سیستمی نقش‌گرای هلیدی (هلیدی، 1985، 1994)، بر اهمیّت مفاهیمِ «سیستم» و «نقش» در تحلیل، تأویل و ترجمۀ شعر تأکید خواهیم کرد و با ارائۀ مصادیقی از ترجمۀ شعر انگلیسی به فارسی و بالعکس، بر ضرورت انعکاس رویکرد شاعر به فرانقشهای سه‌گانۀ زبان و مشخصاً فرانقشهای اندیشگانی و متنی صحّه خواهیم گذاشت. استدلال خواهیم نمود که گزینشهای مترجم از نشانه‌های زبانی و نحوۀ ترکیب آن گزینه‌ها در نظام مقصد حتّی المقدور باید با فرازهای اندیشگانی و الگوهای متنی شعر مبدأ هم‌راستا (و نه لزوماً منطبق) باشند. ضمن اینکه لازم است محصول نهایی ترجمه با معیارهای مقبولیّت متنی و تجربۀ بینامتنی خوانندگان نظام مقصد از ژانر زبانی شعر همخوانی داشته باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Poetry Translation, from Text to Metatext
چکیده انگلیسی مقاله The paper starts with an analysis of poetical discourse within the theoretical framework of Systemic-Functional linguistics (Halliday, 1985 & 1994). Then it goes on to put emphasis on the roles of "system" and "function" notions in analyzing, interpreting and translating poetry. Through giving some samples of English Poetry translated into Persian and vice versa, the paper tries to clarify the necessity of rendering the way the source poet deals with the three metafunctions of language particularly with the "ideational" and "textual" matafunctions. It will be argued that the translator's selections among linguistic signs and the way s/he combines them within the target system should, as far as possible, be based upon the ideational aspects and the textual patterns of the original poem (though the target choices are not necessarily supposed to be equally correspondent with the source elements). Furthermore, it will be emphasized that the final translated work should be in line with the target readers' criteria of textual acceptability and with their intertextual experience of what is considered to be a poem.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/113
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات