مطالعات ترجمه، جلد ۵، شماره ۱۷، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی بررسی تطبیقی دو نرم‌افزار ترجمۀ انگلیسی به فارسی
چکیده فارسی مقاله علی‌رغم وجود تحقیقات مختلف در خصوص ترجمۀ ماشینی در ایران، در حال حاضر فقط دو نرم‌افزار ترجمۀ ماشینی به نامهای مترجم پارس و پدیده به بازار راه پیدا کرده است. هدف این مقاله، مقایسۀ تطبیقی این دو نرم‌افزار با ترجمۀ انسانی در مرحلۀ اول و مقایسۀ این دو نرم‌افزار با یکدیگر در مرحلۀ دوم می‌باشد. ابتدا خلاصه‌ای از مبحث ارزیابی خروجی سیستمهای ترجمۀ ماشینی ارائه می‌گردد. سپس تحقیقات مهم در این زمینه دوره خواهد شد و در انتها، فرایند انجام تحقیق و نتایج آماری آن گزارش خواهد شد. جمع‌بندی این تحقیق نشان‌دهندۀ آن است که نرم‌افزار ترجمۀ ماشینی می‌تواند ابزاری مفید برای مترجمین باشد و نیز ترجمه‌ای قابل فهم برای فارسی زبانان تولید نماید. علیرغم برتری آماری نرم‌افزار پارس بر پدیده، مواردی نیز در حین تحقیق مشاهده شد که نرم‌افزار پدیده نیز توانسته بود به درک متن توسط فارسی‌زبانان کمک شایانی نماید و تا حدی نیز پا به پای مترجم انسانی به کمک مخاطب بیاید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی A Comparative Evaluation of Two Persian MT Systems
چکیده انگلیسی مقاله There are various centers working on the filed of machine translation in Iran but so far only two of them have produced commercial applications available in the market. The aim of this paper is to evaluate these two applications and comment on their advantages and weaknesses. In order to achieve this goal, we first review the general principles covering the evaluation of the output generated by MT applications; then we will have to proceed with our own evaluation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/115
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات