مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمۀ آزمون‌های بین‌المللی: آمار در ترجمه
چکیده فارسی مقاله هدف از این مقاله آشنا نمودن مترجمان با ترجمۀ آزمون است. ابتدا، محقق تمایزی بین ترجمه و اقتباس قایل شده است. بدین معنی که در ترجمه، هدف برابری زبانی بین زبان مبدأ و زبان مقصد است، ولی در اقتباس هدف بومی‌سازی و برابری زبانی و فرهنگی می‌باشد. برای رسیدن به زبان معادل معمولاً به شکل کیفی (ترجمۀ معکوس و روش بلند فکر کردن) و کمی (استفاده از آمار) و برای رسیدن به فرهنگ و سازۀ معادل معمولاً به شکل کمی و آماری عمل می‌نماییم. در پایان راهکارهای انجمن بین‌المللی آزمون جهت ترجمۀ آزمون ارائه شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی On Translation of International Tests: Statistics in Translation
چکیده انگلیسی مقاله The major aim of this study is to provide translators with an overview of translation of international tests and questionnaires. First, a distinction is made between translation and adaptation, it is discussed that in translation, linguistic equivalence is of great importance and in adaptation, both the linguistic and cultural equivalences are of great concern. To ensure linguistic equivalence, qualitative and quantitative examinations are recommended, and to warrant cultural equivalence, quantitative examinations are proposed. In the end, the guidelines laid down by the International Test Commission (ITC) for translation of tests have been presented.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/104
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات