مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی «فلان» و «فلانی» در ترجمۀ متون ادبی
چکیده فارسی مقاله این مقاله به معرفی یکی از واژه‌های چالش‌برانگیز در ترجمۀ متون فارسی (به ویژه ترجمه متون ادبی) اختصاص دارد. این واژه «فلان» است که از دو جهت قابل توجه است: نخست اینکه واژه‌ای کاملاً متن- بنیاد است، چرا که در خارج از بافت قابل درک نیست، و دوم اینکه واژه‌ای فرهنگ- بنیاد است و الزاماً در زبانهای دیگر برابرنهاد ویژه‌ای ندارد. همین دو مورد باعث می‌شود که مترجم به هنگام ترجمۀ این واژه (که در متون ادبی فارسی به کرّات به کار می‌رود) با مشکل مواجه شود. در این مقاله نمونه‌های این کلمه در متن دیوان حافظ، مثنوی معنوی و گلستان و بوستان سعدی با ترجمه‌های معتبر آنها بررسی شده است و نتایج حاصل ارائه شده‌اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Folān and Folāni in Translation of Persian Literary Texts
چکیده انگلیسی مقاله This article deals with one of the challenging Persian words in the field of translation (especially literary translation). This word is Folān, which is noteworthy in two respects: First, it is a text-bound word which is not conceivable out of context, and secondly, it is a culture-bound word, which does not necessarily have a proper equivalent in different languages, such as English. These two issues cause the translator of the Persian texts (especially the literary texts, where this word is abundantly used) to face several problems. In this article, different samples of this word have been checked with their equivalents in different reliable translations of Divān-e Hāfez, Masnavi, Golestān and Bustān, and the results have been provided as a list of equivalents.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/106
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات