مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی استفاده از پیکرۀ یک زبانۀ تخصصی در ترجمۀ متون سیاسی: مطالعۀ موردی
چکیده فارسی مقاله در سالهای اخیر پیکره‌های الکترونیکی نقش مهمی در حوزه‌های مختلف زبانشناسی مانند آموزش و یادگیری زبان، واژه‌شناسی، ترجمه و بسیاری از حوزه‌های دیگر ایفا نموده‌اند. گفته می‌شود که بهره‌گیری از پیکره‌های یک زبانه و دوزبانه می‌تواند تا حد زیادی به مترجمان (خواه انسانی، خواه ماشینی) کمک نماید. این مقاله سعی دارد تا تاًثیر یک پیکرۀ یک زبانۀ تخصصی را در ترجمه باهم‌آیی‌های گوناگونی که معمولأ یک مترجمِ کارآموز در ترجمه متون سیاسی انگلیسی به فارسی با آنها مواجه می‌شود نشان دهد. این پژوهشِ جالب صحت ترجمه باهم‌آیی‌ها را با استفاده از منابع سنتی (واژه‌نامه‌های یک زبانه و دوزبانه) و یک پیکرۀ یک زبانه تخصصی مقایسه می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از ابزار ترجمه مبتنی بر پیکره تا چه اندازه کیفیت ترجمه انجام شده به وسیلۀ یک دانشجوی مترجمی را بهبود می‌بخشد. به بیان واضح‌تر، این پژوهش بهبود 51.3 درصدی در یافتن معادل‌های صحیح باهم‌آیی‌ها را هنگام استفاده از یک پیکره یک زبانه تخصصی به عنوان ابزار کمکیِ ترجمه نسبت به هنگامی که از واژه‌نامه‌های یک زبانه و دوزبانه استفاده می‌شود گزارش می‌نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Using Specialized Monolingual Corpus in Translating Political Texts: A pilot study
چکیده انگلیسی مقاله In recent years, electronic corpora have played a crucial role in different areas of linguistics such as language learning and teaching, lexicography, translation and many others. It is suggested that exploiting monolingual as well as bilingual corpora can help translators (whether human or machine) to a high degree. This paper tries to show the effectiveness of a specialized monolingual corpus in translating various collocations usually found in political texts from English into Persian by a translation trainee. This interesting experiment compares the accuracies of collocation translation using conventional resources (e.g. monolingual as well as bilingual dictionaries) and a specialized monolingual corpus. The results show how the quality of translation by a would-be translator can be improved using corpus-based translation tools. Concretely, the present experiment demonstrates a 51.3% improvement in finding correct equivalents when a specialized monolingual corpus is used as translation aid as opposed to monolingual and bilingual dictionaries.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/108
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات