مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مروری بر واژگان/مفاهیم ترکی برای ترجمه در دوره‌های پیش از عثمانی تا عثمانی(۲)
چکیده فارسی مقاله این مقاله مرور تاریخی مختصری است در دوره‌های پیش از عثمانی و عثمانی به منظور کاوش و ارائه مجموعه‌ای از واژگان/ مفاهیم ترکی ترجمه که برای اولین بار صورت می‌گیرد. بررسی منابع گوناگون دست اول و دوم و گفتمانهای خارج از متن مرتبط با ترجمه در اینجا تاریخچه‌ای مختصر عرضه می‌دارد و همچنین پس‌زمینه‌ای مناسب برای مشاهده و درک رفتارهای چندگانه ترجمه‌ای در فرهنگ عثمانی فراهم می‌کند. بحث من در این مقاله این است که واژگان/ مفاهیم ترکی ترجمه متنوع هستند و اینکه ترجمه در فرهنگ عثمانی باید در مقیاسی گسترده مد نظر قرار گیرد بدون اینکه چندگانگی و رفتارها و جنبه‌های خاص فرهنگی آن نادیده گرفته شود. این نظر، با نگاهی به گذشته، به اتخاذ دیدگاهی وسیع در شناخت رفتارهای گوناگون ترجمه می‌انجامد. در این مقاله، نخست بر واژگان/ مفاهیم ترجمه در ترکی شرقی یا ترکی باستان، به خصوص بر ترکی ایغوری (Uyghur Turkish) توجه می‌کنم، که به خط الفبایی (runiform script) ثبت شده و در دست نوشته‌های غالباً مذهبی که در آسیای مرکزی تولید می‌شد به صورت مستند درآمده است. سپس گونه‌هایی را که در ترکی غربی (ترکی اوغوز- Oghuz Turkish) وجود دارد، یعنی ترکی آناتولی باستان (Old Anatolian Turkish)، که بعدها در آسیای صغیر به ترکی عثمانی تبدیل شد، بررسی خواهم کرد. سرانجام، تعاریف ترجمه موجود در مجموعه واژگان ترکی عثمانی که در اواخر قرن نوزدهم استفاده می‌شد تجزیه و تحلیل خواهم کرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Turkish Terms/Concepts for Translation from the Pre-Ottoman to Ottoman Periods: An Overview (2)
چکیده انگلیسی مقاله This paper offers a brief historical overview of the pre-Ottoman and Ottoman periods in order to explore and provide for the first time a lexicon of Turkish terms/concepts for translation. The examination of various primary and secondary materials and their extratextual discourse related to translation here will serve as a small-scale genealogy as well as a background for observing multiple translational practices in Ottoman culture. My argument in this paper is that Turkish terms/concepts of translation are various and that translation in Ottoman culture should be considered within a broad scale without excluding its heterogeneity and culture-specific aspects and practices. This argument will entail, in retrospect, a wide-ranging perspective in identifying a variety of translation (terceme) practices. In this paper, I will first focus on translational terms/concepts in east Turkic or Old Turkic, particularly on Uyghur Turkish, which was recorded in runiform script and documented in manuscripts of frequently religious character produced in central Asia. Then I will examine those in west Turkic (Oghuz Turkish), i.e. Old Anatolian Turkish, which evolved later into Ottoman Turkish in Asia Minor. Finally, I will analyze the late nineteenth century definitions of translation in Ottoman Turkish lexicons.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/103
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات