مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمه و حرکت سازه‌ها سبک‌ساز و گفتنتاج‌آفرین
چکیده فارسی مقاله این مقاله نقش حرکت در ترجمه را در قالب دستور همگانی بررسی می‌کند. محصولِ حرکت ساختهایی متفاوت از یک جمله است که نسبت به ساخت بی‌نشان نشاندار محسوب می‌شود و ایجاد سبک می‌کند. حرکت همواره به جایگاه مخصص صورت می‌گیرد و در مواردی منجر به آغازگر شدن سازه‌هایی به غیر از فاعل می شود که می‌توانند در گفتمان نقش ایفا کنند و گفتنتاج‌های (این اصطلاح را نگارنده برای اشاره به استنتاج‌های گفتمانی به کار برده است) زبانی تولید نمایند. حرکت سازه‌ها از طریق افزوده شدن نیز امکان‌پذیر است. ضمیرانداز بودن یا نبودن زبان مبدأ و مقصد نیز عاملی است که به موازات حرکت به ایجاد سبک و ساختهای گوناگون کمک می‌کند. آگاهی مترجم از امکان یا عدم امکان حرکت در زبان مبدأ و مقصد و محاسبه میزان نشانداری می‌تواند کمک مؤثری به مترجم در ترجمه و سبک‌آفرینی باشد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translation and Movement of Structures
چکیده انگلیسی مقاله This article is an attempt to demonstrate the role of movement in translation in the framework of Chomskyan Universal Grammar. Specifiers as the landing site of moved phrases play a fundamental part in producing different structures driven from the same sentence, hence their pivotal roles in stylistic translation. Specifiers of IP and CP, though indirectly and beyond the theory, have the ability to account for discoursal factors including implicatures derived from word order and thematization. This proviso enables UG to work out extra linguistic factors in translating into TL in the wake of SL structure, implicatures and style by and large. Allied to specifiers of IP is the pro-drop nature of SL and TL which is apt to be the second influential stylistic factor on a par with movement into specifier of CP. The power of specifiers for accounting both linguistic and nonlinguistic factors makes Chomskyan formal linguistics more advisable as a base for translation studies accordingly.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/105
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات