مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۶، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی مترجم توانا و آگاهی نسبت به تغییرات، هنجارهای متداول و راهبردهای ترجمه
چکیده فارسی مقاله این مقاله جنبه‌های عملی و راهکارهای اجرایی فرایند ترجمه را بررسی می‌کند یعنی مسائل و مشکلات واقعی که مترجم با آنها سر و کار دارد. برای این منظور و برای افزایش هرچه بیش‌تر خودآگاهی مترجمان و برآوردن انتظارات آنان در امر یادگیری مهارت‌ها و فنون کاربردی ترجمه، پژوهشگر بر آن شد که یک بررسی پیکره‌ای مقابله‌ای بر ترجمه یکی از مقولات دستوری به نام «عبارت مصدری» از زبان انگلیسی به فارسی انجام دهد و بر اساس تجزیه و تحلیل تغییرات (shift analysis)، هنجارهای متداول (norms) که معادل ترجمه‌ای عبارات مصدری انگلیسی در زبان هدف هستند کشف کند. در نتیجه این تحلیل، پژوهشگر توانست به چهار الگوی مختلف تعادلی متداول در زبان هدف دست یازد و بر اساس آنها، راهکارهایی را که مترجم در انجام این ترجمه به کار برده بود، مشخص نماید و سرانجام برای برجسته‌سازی تغییرات، هنجارهای متداول و راهبردهای ترجمه، به توصیف آنها پرداخت تا از این طریق توجه ترجمه‌آموزان، مترجمان آماتور و حتی مترجمان حرفه‌ای را هرچه بیشتر به این نوع مشخصه‌های عملیِ فرایند ترجمه جلب نماید تا آنان این گونه آگاهی‌ها را برای عملکرد آینده و تصمیم‌گیریهای بعدی خود در معادل‌یابی ترجمه مورد استفاده قرار دهند و بدین ترتیب توانایی و مهارت ترجمه‌ای خود را افزایش دهند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Competent Translator and the Awareness of Translation Shifts, Norms and Strategies
چکیده انگلیسی مقاله This study concentrates on the practical aspects and the operational task of the translation process and the actual problems that the translator has to tackle. In order to raise the awareness of the translation trainees and to achieve their expectations in practicing translation projects, a comparative corpora study has been implemented on the translation of a specific linguistic category termed "infinitive phrase" from English into Persian, and through a procedural shift analysis, the researcher has detected the norms of translation product, and has discerned the strategies the translator had applied in the process. The researcher has then described the types of shifts, norms and strategies involved, in order to highlight them and to depict them for pedagogical implications and for the future decision-making by the translation trainees, translation amateurs and even professional translators to increase their translation competence and become more competent.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/109
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات