مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ملاحظات هرمنوتیکی در ترجمه متون فلسفی و دینی
چکیده فارسی مقاله با گسترش توجه و علاقه ایرانیان به شناخت اندیشه‌های فلسفی و دینی پس از انقلاب و ظهور ترجمه‌های بسیار از کتاب‌های مهم غربی که در این زمینه به رشته تحریر در آمده است، این ترجمه‌ها و مفاد آنها با چالش‌های جدی روبرو هستند که اگر به این چالش‌ها توجه نشود ما را هم با بدفهمی اندیشه غربی و هم با آثار فرهنگی نامتناسبِ آن مواجه می‌سازد. در این مقاله در نظر است تا برخی آسیب‌های ترجمه متون فلسفی و دینی معرفی شود و ضرورت توجه به مبانی هرمنوتیکی این ترجمه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا بتوان تفسیری مناسب از دیدگاه‌های ترجمه شده داشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Hermeneutic Considerations in Translating Philosophical and Religious Texts
چکیده انگلیسی مقاله As Iranians became more interested in and attracted to understanding the philosophical and religious schools of thought after the revolution, many translations of important Western books and articles appeared on those schools. But these translations and their contents have encountered serious challenges. If those challenges are neglected we will experience a kind of misunderstanding of Western thoughts as well as some irrelevant cultural influences of those thoughts. In this paper, I will present some vulnerabilities of translation of philosophical and religious texts; and focus on the necessity of seriously considering the hermeneutic foundations of these translations so that it will be possible to have suitable interpretation of the translated ideas.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/96
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات