مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی راهکارهای دخل و تصرف در ترجمه: خیام و رومی
چکیده فارسی مقاله مقاله حاضر با بررسی دو ترجمه پراهمیت از شعر و ادبیات فارسی، یکی متعلق به اواسط قرن نوزده و دیگری متعلق به اواخر قرن بیستم، به موضوع بازنمایی از طریق ترجمه می‌پردازد. بخش اول مقاله، ترجمه فیتزجرالد را از رباعیات خیام بررسی می‌کند و راهکارهای او را در دخل و تصرف این اثر بر می‌شمارد، از جمله افزودن رباعی‌های خود به رباعیات خیام، تغییر نمادها و تصاویر، حذف عناصر فرهنگی مهم و نظایر اینها، که در نهایت خیام را به شاعر و فیلسوفی غربی شبیه می‌کند. بخش دوم به اختصار به ترجمه‌های نسبتاً تازه کولمن باکس از آثار مولانا می‌پردازد و این نکته را مطرح می‌کند که او هم پس از گذشت بیش از یک قرن، پیرو همان خط‌مشی فیتز جرالد است و به گونه‌ای همان بازنمایی کلیشه‌ای را دامن می‌زند. نتیجه آنکه تصویری که غرب در گذشته از ادبیات فارسی عرضه کرده، همچنان زنده است، و ترجمه را در همان چارچوب کهن مناسبات قدرت تعریف می‌کند، نه در چارچوب مبادله ادبیات.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Strategies of Appropriation: Khayyam and Rumi
چکیده انگلیسی مقاله “Translation as a practice shapes, and takes shape within the asymmetrical relations of power that operate under colonialism.” (Niranjana, 1992:2 cited from Munday 2001:134) The present paper attempts to explore the issue of representation by focusing on two major translations of Persian poetry and literature, one produced in mid 19th century and the other produced in late 20th century. The first part is devoted to Edward Fitzgerald's so-called translation of Khayyam's Rubaiyat, and his strategies of appropriation, which range from adding new verses and quatrains of his own to the Rubaiyat, to alteration of symbols and images, and exclusion of significant cultural elements, all of which have transformed Khayyam into a Western poet-philosopher. The second part briefly discusses the rather recent translations of Rumi's works by Coleman Barks, who seems to be following the same path as Fitzgerald after more than a century, and somehow contributing to a rather similar representation of Persian literature. It further concludes that Western image of Persian literature produced over time still persists, and defines translation within the same old framework of power relations rather than literary exchange.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/98
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات