مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ادبیات مدرن فارسی و نئواورینتالیسم
چکیده فارسی مقاله مسیر ترجمه و ارائه آثار متعلق به سنتی ادبی در چارچوب فرهنگ‌های مختلف لزوماً و صرفاً از طریق سلیقه و علاقه مترجم و یا ناشر تعیین نمی‌شود. در بسیاری موارد این فرآیند تحت تأثیر مستقیم عناصر و خصوصیات فرهنگی جامعه‌ای که میزبان این آثار است قرار دارد. در مورد ادبیات معاصر ایران و چگونگی ارائه‌اش از طریق ترجمه در دنیای غرب، برخی از این عناصر، با استفاده از پوشش‌های تئوریکی چون پسا‌مدرنیسم و پسا‌استعمارگرایی، عملاً به بازتولید کلیشه‌ها و مفاهیم اورینتالیستی انجامیده‌اند. بررسی برخی از مجموعه‌ آثار ادبیات فارسی که در چند دهه اخیر در آمریکا ترجمه و منتشر شده‌اند به وضوح نشان می‌دهد که کلیشه‌های نئواورینتالیستی چگونه در تحمیل خود بر فرآیند انتخاب آثار برای ترجمه و سپس چگونگی ارائه‌شان موفق بوده‌اند. این کلیشه‌ها در اساس بر مبنای این درک استوارند که آثار ادبی خلق شده در ایران (و بسیاری جوامع منطقه) تنها از آن رو ارزشمند‌ند که می‌توانند نشانگر اوضاع و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این جامعه باشند. اما در عین حال پیش ساخته‌هایی ذهنی در مورد اوضاع و شرایط جوامعی چون ایران در غرب وجود دارد که عملاً انتظارات خاصی در مورد چگونگی محتوا و فرم آثار خلق شده در ایران را ایجاد می‌کند. در نهایت فضا و بازاری که بر این اساس شکل می‌گیرد صرفاً آمادگی پذیرش آثاری را دارد که این انتظارات مشخص را برآورده سازند. علاوه بر این، نکته دیگری در درک غرب نسبت به ادبیات فارسی وجود دارد که وجه دیگری از این فضا و بازار را تعریف می‌کند. بنا بر این درک، ادبیات فارسی در مراحل آغازین رشدش قرار دارد و بنابراین، به لحاظ ادبی، نمی‌توان انتظارات چندانی از آثار خلق شده در چارچوب این سنت ادبی داشت. چنین درکی طبیعتاً بر فرآیند انتخاب آثار برای ترجمه اثر می‌گذارد اما مهم‌ترین پی‌آمد چنین نگرشی نادیده گرفتن نیاز به بررسی ویژگی‌های یگانه ادبیات فارسی است و دقیقاً به این دلیل است که آثار ترجمه شده هیچگاه مورد بررسی و نقد دقیق ادبی قرار نمی‌گیرند. عدم بررسی و نقد، ناگزیر به تداوم درک نادرست می‌انجامد و تسلسل باطل به این ترتیب استمرار می‌یابد. با توجه به این موانع که عملاً کوشش برای ارائه ابعاد چندگانه چهره ادبیات معاصر فارسی را خنثی می‌کند، به گمان من همزمان با ترجمه آثار، باید تلاش‌هایی تئوریک برای توصیف مفاهیم و ساختارهایی که از طریقشان بتوان به خصوصیات ویژه ادبیات فارسی پرداخت آغاز گردد. و تنها بر بستر چنین تلاش‌های تئوریکی است که می‌توان به ارائه نمونه‌های راستین ادبیات معاصر فارسی در چارچوب فرهنگ‌های غربی امیدوار بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Neo-Orientalism and Modern Persian Literature
چکیده انگلیسی مقاله The process of representing works from a literary tradition in a different cultural framework through translation is not determined exclusively by the translator or the one who seems to be selecting the works to be translated. In fact, in the majority of cases, this process is greatly influenced by elements of the culture which is going to host these works. In the case of modern Persian literature and its representation in the West through translation, some of these elements which function through the market are highlighted by an approach which, under the guise of a postmodernism/postcolonialism, perpetuates the old orientalist clichés and concepts. An examination of some of the Persian literary works translated and published in anthologies during the past two decades in the United States clearly demonstrates how neo-orientalist clichés have succeeded in imposing themselves on the process of selecting which works are to be translated. These clichés are constructed based on the notion that literary works of Persian literature (and many other literary traditions of the region) are useful to the West only because they could reveal social and political issues in Iran. This notion informs and is informed by preconceived views about those social and political issues. Accordingly, therefore, specific and limited expectations about Persian literature are instituted. Such a market is further defined by another approach which assumes that Persian literary work is in an elementary stage and that thus readers can have only limited literary expectations from it. Clearly this image also influences the selection process, but the main consequence of such an approach is that it ignores the need to study the unique characteristics of the Persian literary tradition and that the translated works are then almost never subject to rigorous critical examination; and so the vicious cycle continues. Considering these obstacles which frustrate efforts to use translation as a tool to present a true image of the Persian literary tradition, I argue that the act of translation should be accompanied by a theoretical undertaking aimed at establishing concepts and structures through which works of Persian literature in translation can be explored. It is only in this context that the act of translation could lead to the presentation of true examples of the Persian literary tradition within Western cultures.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/100
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات