مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی ترجمه و فرهنگ جهانشمول: ادبیات زنان خاورمیانه در جهان شمال
چکیده فارسی مقاله مقاله حاضر به توزیع آثار زنان نویسنده ایرانی، ترک و عرب که به تازگی ترجمه و در آمریکا چاپ شده است، می‌پردازد. موضوع اصلی مقاله این است که سیاستهای رایج پذیرش و بازنمایی این آثار در غرب و نیز استفاده از گفتمانی خاص، موجب شده در این متن‌ها دخل و تصرفهایی صورت بگیرد که نشان از دیگربودگیِ (otherness) جنسیتی دارد، و همین نگاه در برنامه‌های درسیِ رشته‌های مختلف دانشگاهی نیز گنجانده می‌شود. موضوع دیگر آن است که این متن‌ها برحسب میزان موفقیت هر یک، چگونه به خارج از خاورمیانه حرکت می‌کنند، از یک زبان خاورمیانه‌ای به زبانی دیگر ترجمه می‌شوند، به غرب راه می‌یابند، در آن جا در قالبهای تازه‌ای قرار می‌گیرند و بار دیگر در خدمت دیگرانگاری، یا به عبارتی بیگانه‌انگاری (otherizing) خاورمیانه از آنها استفاده می‌شود
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Translation and Global Culture: Middle Eastern Women's Literature in the Global North
چکیده انگلیسی مقاله The present paper addresses a few major questions concerning the politics of selection, translation and distribution of the works of the Middle Eastern women writers, such as: How does the knowledge on Middle Eastern women's literature shape geopolitical and gendered hierarchies, or is it shaped by it? What is the location of these texts within the academic hierarchy of knowledge? How can these texts that travel through translation be, in Spivak's words, de-anthropologised? The paper, therefore, examines the distribution of the works of women authors of the Arab, Persian and Turkic worlds translated into English and published in the U.S. recently. It focuses on the ways in which these texts, informed by the politics of reception and representation, and confined to a certain mode of discourse, are appropriated to symbolize gendered otherness in the curriculum of a diverse body of academic disciplines. The paper also discusses the ways in which these texts, depending on their success, move back to the Middle East, translated into other Middle Eastern languages once they are packaged in the West to be further appropriated in otherizing the other in the Middle East.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/102
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات