مطالعات ترجمه، جلد ۴، شماره ۱۵، صفحات ۰-۰

عنوان فارسی نگاهی به نظریه فرازبان معنایی طبیعی و مسئله ترجمه‌پذیری
چکیده فارسی مقاله نظریه فرازبان معنایی طبیعی ارائه شده از سوی آنا ویرزبیکا فهرستی از نخستی‌های معنایی جهانی و قواعد نحوی را فرا می‌گیرد که از تلفیق این عناصر، مفاهیم پیچیده‌تر را به وجود می‌آورند. در این مقاله پس از معرفی چهارچوب نظری فرازبان معنایی طبیعی، اندیشه وجود عناصر معنایی ذاتی و جهانی ارائه شده است؛ که در سطح همه زبانها ترجمه‌پذیر هستند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی On the Natural Semantic Meta-Language Theory and the Issue of Translatability
چکیده انگلیسی مقاله The Natural Semantic Meta-language Theory (NSM) presented by A. Wierzbicka introduces a list of universal semantic primes and the syntactic rules which create other complex concepts out of these universal basic semantic components. After introducing the NSM theoretical framework, the present paper puts forward the idea of the existence of the innate and universal translatable semantic components across languages.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله

نشانی اینترنتی https://journal.translationstudies.ir/ts/article/view/95
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Scientific Articles
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات